Maximenu CK

 

 

 

KVALITET  VAZDUHA  JANUAR  2010

 

 

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

 

Datum: 17.02.2010.

 

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

 

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan, odnosno 300 mg/m2/dan za zonu rekreacije) i kretale su se od 212.9 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 185.22 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti. Tokom ovog meseca utvrđena je veoma niska pH vrednost padavina (4.79 u aerosedimentu Jezero, 5.11 u arosedimentu ZZJZ i 5.03 u aerosedimentu Mikronaselje), te ponovo konstatujemo prisustvo kiselih kiša.

 

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u granicama propisanim Pravilnikom.

 

Koncentracije cinka (GVI 400 mg/m2/dan za nastanjena područja i 200 za rekreativna područja) merena metodom aerosedimenta bila je tokom celog meseca povišena na sva tri merna mesta. Koncentracije su se kretale od 212.9 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 518.6 na mernom mestu ZZJZ.

 

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 5.5 µg/m3 ZZJZ, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 24 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 2.6 µg/m3 a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 16 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Pravilnikom.

 

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 9.5 µg/m3 ZZJZ i 5.2 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 95 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 33 µg/m3.

 

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima – 5.3 µg/m3 ZZJZ i 583 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11 µg/m3.

 

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 2,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 2 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

 

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 53 do 109 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 94.1 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom jednog od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 78 do 189 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 106.4 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju niže vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

 

Koncentracije olova, žive i kadmijuma su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednost ispod granice detekcije od <0.125 µg/m3, što niže u odnosu na prethodni mesec. Koncentracija cinka je takođe ispod granice detekcije od <0.002 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama- ispod granice detekcije.

 

 

 

 

 

 

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике