Maximenu CK

 

Kvalitet vazduha  februar 2010. Kikinda

Mesto uzorkovanja:

1. ZZJZ Kikinda

2. Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)

3. SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 12.03.2010.

 

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan, odnosno 300 mg/m2/dan za zonu rekreacije) i kretale su se od 118.1 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 163.36 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti. Tokom ovog meseca utvrđena je takođe kao i prethodnog meseca veoma niska pH vrednost padavina (4.82 u aerosedimentu Jezero, 5.03 u arosedimentu ZZJZ i 4.9 u aerosedimentu Mikronaselje), te ponovo konstatujemo prisustvo kiselih kiša.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u granicama propisanim Pravilnikom.

Koncentracije cinka (GVI 400 mg/m2/dan za nastanjena područja i 200 za rekreativna područja) merena metodom aerosedimenta bila je tokom celog meseca povišena na dva merna mesta. Koncentracije su se kretale od 472.34 µg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 995.1 µg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 11.1 µg/m3 ZZJZ, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 40 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 5.5 µg/m3 a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 23 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 17.8 µg/m3 ZZJZ i 7.8 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 36 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 21 µg/m3.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima – 2.1 µg/m3 ZZJZ i 5.1 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 10 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 2,1 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 6 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom tri od sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 95 do 211 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 137.1 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom pet od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 91 do 278 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 152.9 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije olova, žive i kadmijuma su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednost ispod granice detekcije od <0.125 g="" m="" sup="">3, što slično u odnosu na prethodni mesec. Koncentracija cinka je takođe ispod granice detekcije od <0.002 g="" m="" sup="">3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama- ispod granice detekcije.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике