Maximenu CK

 

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec avgust 2015.

 

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda-
4.Nakovo, Krajiška 6
5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107
6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante
7.Rusko Selo, dvorište MZ
8.Banatska Topola, dvorište MZ
9.Bašaid, dvorište Ambulante
10.Iđoš, dvorište MZ
11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118
12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 15.09.2015.

   

  Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.  
  U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.   
  Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 153.67 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 198.72 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija je bila 181.89 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu: SC Jezero je 7.01, na mernom mestu ZZJZ pH vrednost je 6.16, kao i na mernom mestu Mikronaselju gde je izmereno 7.02. Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikine (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 91.14 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakavu do 297.26 mg/m2/dan na mernom mestu u Bašaidu. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Optine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina, sem u Novim Kozarcima gde je utvrđena snižena pH 5,95.
  
  Tabela br. 1
    

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

181.89

450

6.16

2

Mikronaselje

198.72

450

7.02

3

SC Jezero

153.67

450

7.01

4

Nakovo

91,14

450

7,59

5

B.V.Selo

179.52

450

7.46

6

N.Kozarci

181,04

450

5.95

7

R.Selo

193.05

450

6.24

8

B.Topola

229.45

450

6.95

9

Bašaid

297.26

450

7.66

10

Iđoš

172.8

450

6.57

11

Sajan

182.91

450

6.62

12

Mokrin

161.13

450

6,7


  
  Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.58 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 4.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.77 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 6.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.  
  Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 15.58 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 11.48 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 40.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 21.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.  
  Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.94 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2.71 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 8.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.  
  Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 8.87 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 15.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.  
  Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 20.0 do 81,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 52.3 µg/m3 i nije iznad je granica MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 31.0 do 89.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 61.6 µg/m3 i nije iznad MDK). Koncentracije TSP ima nešto više prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
  Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 16.0 do 22 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 19.3 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 20.0 do 32.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 25.7 µg/m3 i nije iznad GV). U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO nije prekoračena, a DGO je prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 27,14% na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije PM10 imaju niže koncentracije u odnosu na prethodni mesec.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике