Maximenu CK

 

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec oktobar 2015. godine

 

PODACI O UZORKU:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda-
4.Nakovo, Krajiška 6
5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107
6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante
7.Rusko Selo, dvorište MZ
8.Banatska Topola, dvorište MZ
9.Bašaid, dvorište Ambulante
10.Iđoš, dvorište MZ
11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118
12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 12.10.2015.

   

  Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.  
  U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.   
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 189.62 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 261.39 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija je bila 224.84 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina osim na mernom mestu SC Jezero gde je bila snižena i iznosila 5.81. Na mernom mestu ZZJZ pH vrednost je bila 6.59, a na mernom mestu Mikronaselju gde je izmereno 6.6. Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikine (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 196.35 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđošu do 291.17 mg/m2/dan na mernom mestu u Bašaidu. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

 

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

261,39

450

6,59

2

Mikronaselje

189,62

450

6,6

3

SC Jezero

224,82

450

5,81

4

Nakovo

209,00

450

6,84

5

B.V.Selo

211,71

450

6,13

6

N.Kozarci

212,72

450

6,35

7

R.Selo

233,55

450

6,48

8

B.Topola

285,5

450

6,72

9

Bašaid

291,17

450

6,85

10

Iđoš

196,35

450

6,31

11

Sajan

236,64

450

6,13

12

Mokrin

240,19

450

6,73


  Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 4.06 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 23.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 6.00 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 28.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama. 
  Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.77 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.00 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 25.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 22.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.  
  Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3.48 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 3.1 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 9.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.  
  Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 11.84 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 23.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.  
  Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 18.0 do 40,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 29.7 µg/m3 i nije iznad je granica MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 22.0 do 47.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 33.7 µg/m3 i nije iznad MDK). Koncentracije TSP ima slične prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.
  Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 3 od 7 dana ili u 42,86% na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 31.0 do 103 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 54.4 µg/m3 i iznad je granica GV). U 2 od 7 dana ili u 28,57% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 3 od 7 dana ili 42,86% koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 29.0 do 119.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 61.6 µg/m3 što je iznad GV). U 3 od 7 dana ili u 42,86% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja na mernom mestu ZZJZ (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 4 dana od 7 dana ili u 57,14%, a DGO je prekoračena u svih 7 danaa ili u 100,0%, a na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57,14%, dok je DGO prekoračena u svih 7 uzoraka ili u 100% uzoraka. Koncentracije PM10 imaju znatno više koncentracije u odnosu na prethodni mesec.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике