Maximenu CK

 

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec januar 2016. godine

 

PODACI O UZORKU:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 12.02.2016.

 

  Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.
  U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
  Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 130.57 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 184.83 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Na mernom mestu Jezero koncentracija je bila 164.54 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina svim mernim mestima: Jezero 6.84, ZZJZ 7.08, Mikronaselje 6.92.
  Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
  Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 14.61 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 32.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 11.10 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 29.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
  Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 18.84 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 17.94 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 33.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 29.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
  Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3.81 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 4.0 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 105 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 10.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
  Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 9.74 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 17.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.
  Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 33.0 do 100.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 72.1 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 36 do 101 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 69.4 µg/m3).
  Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
  Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 2 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ) ili u 71.42%, a kretala se od 22.0 do 131 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 53.1 µg/m3 što jeste iznad granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 2 od 7 dana koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) ili u 71.42% i kretala se od 24.0 do 122.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 56.1 µg/m3 i jeste iznad granica GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42.85%, dok je DGO prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili u 85.71%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57.14% a DGO u 5 od 7 uzoraka ili u 71.42%. Takođe je upozoravajući podatak što su na oba merna mest 2 od 7 uzoraka prekoračila i tolerantnu vrednost-TV Maksimalno izmerena koncentracija na oba merna mesta bila je 20.01.2016.
  Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 27.14 µg/m3 ) ili u 100% merenja, a kretala se od 26.0 do 51.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 37.4 µg/m3 što jeste iznad granica GV). U 6 od 7 uzoraka prekoračena je tolerantna vrednost ili u 85.71%. Maksimalno izmerena koncentracija bila je 05.01.2016.
    Zdravstveni efekti: Visoke koncentracije lebdećih čestica u vazduhu utiču veoma loše na zdravlje, naročino na ljude sa respiratornim bolestima: opstruktivnim (bronhitis hronični, astma, emfizem) i infektivnim (laringitis, bronhitis akutni, pneumonije, i dr) kardiovaskularim bolestima (povišen krvni pritisak, angina pectoris, infarct srca, poremećaji moždane cirkulacije) i nervnim poremećajima (glavobolje, uznemirenosti, poremećaji u propustljivosti krvno-moždane barijere). Naročito osetljive kategorije ljudi su deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice.
  Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte, a naročito ne koristiti otpad za zagrevanje (gume, plastika, tkanine...).

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике