Maximenu CK

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec februar 2016.

 

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

4.Nakovo, Krajiška 6

5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107

6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante

7.Rusko Selo, dvorište MZ

8.Banatska Topola, dvorište MZ

9.Bašaid, dvorište Ambulante

10.Iđoš, dvorište MZ

11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118

12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 15.03.2016.

           

Na svih 12 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindibile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 233,72 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje-Kikindado 247,61 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero-Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ-Kikindakoncentracija je bila 242.42 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br,1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM bile u granicama propisanim Uredbom i kretale su se od 194,69 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu do 238.99 mg/m2/dan na mernom mestu u Sajanu. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

242.42

450

7.04

2

Mikronaselje

233.72

450

6,97

3

SC Jezero

247,61

450

7,08

4

Nakovo

194,69

450

6,59

5

B.V.Selo

214,81

450

6,67

6

N.Kozarci

228,93

450

7,01

7

R.Selo

228,17

450

6,98

8

B.Topola

235,98

450

7,16

9

Bašaid

236,07

450

7,13

10

Iđoš

214,51

450

6,69

11

Sajan

238,99

450

6,91

12

Mokrin

233,05

450

6,79

 

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 7.03 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 23.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 4.9 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 12.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 16.97 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.76 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 33.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 23.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 2.24µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2.28 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 6.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 10.00µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 17.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 29.0 do 60,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 41,0 µg/m3 i u granicama je MDK). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana je koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi i kretala se od 34.0 do 82.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 51.9µg/m3 i u granicama je MDK). Koncentracije TSP ima slične prosečne vrednosti u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bilau granicama propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3), a kretala se od 19.0 do 34 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 27.3 µg/m3 i u granicama je GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 1 od 7 dana ili 14,29%koncentracija bila iznadpropisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) i kretala se od 19.0 do 83.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 39.1µg/m3što je u granicama GV). U 1 od 7 dana ili u 14,29% utvrđena je koncentracija PM10 iznad tolerantne vrednosti TV! U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja na mernom mestu ZZJZ (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO nije prekoračena nijednog dana, a DGO je prekoračena u 5 od 7 danaa ili u 71,42%, a na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42,85%, dok je DGO prekoračena u u 6 od 7 danaa ili u 85,71%,. Koncentracije PM10 imaju nešto niže koncentracije u odnosu na prethodni mesec, ali i dalje beleže visoke vrednosti.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике