Maximenu CK

 

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec maj 2017. godine

PODACI O UZORKU:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 15.06.2017.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 73.5 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 168.0 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija je bila 72.59 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina svim mernim mestima: Jezero 7.18, ZZJZ 6.99, Mikronaselje 6.69.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.42 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 6.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.42 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 4.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10.32 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.68 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 15.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 16.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.94 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 3.13 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 6.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 19.0 do 38.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 27.6 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 18 do 54 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 35.9 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 14.0 do 27.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 18.4 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 15.0 do 44.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 25.3 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO nije prekoračena, dok je DGO prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14.28%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14.28% a DGO u 3 od 7 uzoraka ili u 42.85%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 27.14 µg/m3 ), a kretala se od 12.0 do 14.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 13.0 µg/m3 što je u granicama GV).
    Zdravstveni efekti: Lebdeće čestice u vazduhu utiču veoma loše na zdravlje, naročino na ljude sa respiratornim bolestima: opstruktivnim (bronhitis hronični, astma, emfizem) i infektivnim (laringitis, bronhitis akutni, pneumonije, i dr) kardiovaskularim bolestima (povišen krvni pritisak, angina pectoris, infarct srca, poremećaji moždane cirkulacije) i nervnim poremećajima (glavobolje, uznemirenosti, poremećaji u propustljivosti krvno-moždane barijere). Naročito osetljive kategorije ljudi su deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice. Možemo sa zadovoljstvom konstatovati da je kvalitet vazduha tokom maja bio zadovoljavajući.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике