Maximenu CK

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec avgust 2017. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice)
3.SRC Jezero Kikinda-
4.Nakovo, Krajiška 6
5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107
6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante
7.Rusko Selo, dvorište MZ
8.Banatska Topola, dvorište MZ
9.Bašaid, dvorište Ambulante
10.Iđoš, dvorište MZ
11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118
12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 15.09.2017.

Na svih 12 mernih mesta izvršena je aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 97,92 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ-Kikinda do 106,47 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero-Kikinda. Na mernom mestu Mikronaselje-Kikinda koncentracija je bila 99.12 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br,1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila u granicama propisanih Uredbom u selima i kretale su se od 136,0 mg/m2/dan na mernom mestu u Banatskom Velikom Selu do 234,0 mg/m2/dan na mernom mestu u Banatskoj Topoli. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

97,92

450

6.47

2

Mikronaselje

99,12

450

6,91

3

SC Jezero

106,47

450

6,65

4

Nakovo

214,72

450

6,88

5

B.V.Selo

136,0

450

6,82

6

N.Kozarci

198,36

450

6,94

7

R.Selo

208,74

450

6,58

8

B.Topola

234,0

450

6,37

9

Bašaid

198,56

450

6,49

10

Iđoš

144,2

450

6,57

11

Sajan

166,16

450

6,31

12

Mokrin

159,34

450

7,02

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.71 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 9.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.26 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 2.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 11.16 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.39 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 15.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 15.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 3.00 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 5.13 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 11.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 65.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 38.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u granicama propisanim Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 18 do 53 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 37.0 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 16.0 do 40,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 26.1 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) i kretala se od 13.0 do 40.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 27.1 µg/m3 i jeste u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14.29%, dok je DGO prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57.14%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.57%, a DGO u 4 od 7 uzoraka ili u 57.14%.
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta, dok naročito osetljive kategorije ljudi su deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati lagane respiratorne smetnje.
Predlog mera: Smanjiti emisuju prašine, pošumljavanjem okoline, kao i smanjiti boravak na otvorenom u vreme intenzivnih poljoprivrednih radova osetljivih kategorija ljudi.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике