Maximenu CK

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec mart 2018. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (susp.čes.)
3.SC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 13.04.2018.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 143.0 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 205.9 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ Kikinda. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija je bila 157.32 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina svim mernim mestima: Jezero 6.8, ZZJZ 6.67, Mikronaselje 6.77.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 5.48 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 18.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 3.42 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 20.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 13.87 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.16 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 22.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 25.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 7.42 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 5.84 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 97 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 15.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 36.0 do 65.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 48.7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 20 do 72 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 42.9 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 2 od 7 dana ili u 28,56% na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 32.0 do 60.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 43.6 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila upropisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 17.0 do 48.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 31.1 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 5 uzorka ili u 71,42%, a DGO je prekoračena takođe u svim uzorcima ili u 100%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28,56% a DGO u 4 od 7 uzoraka ili u 57,14%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 5 dana ili u 100% uzoraka na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25.71 µg/m3 ), a kretala se od 26.0 do 38.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 31.8 µg/m3 što iznad granica za GV i TV).
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je srednjeg kvaliteta u prvom redu zbog povećane koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2,5, a naročito osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati lagane respiratorne smetnje.
Predlog mera: Smanjiti emisuju čestica, korišćenjem ekoloških goriva (gas, struja) umesto čvrstih goriva i onih koja potiču iz nafte ili otpada (gume, plastika, tkanine...). Pošumljavanje okoline, pranje ulica i održavanje higijene naselja će svakako doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике