Maximenu CK

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Senta - izveštaj za mesec septembar 2017. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize
Mesto uzorkovanja:
1. MZ Kertek
2. Bolnica
Datum izdavanja rezultata: 13.10.2017.

Na 2 merna mesta - MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, a tokom 1 dana selen. Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MZ Kertek. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom svih dana u mesecu.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek je iznad granica propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 171.84 mg/m2/dan, dok na mernom mestu Bolnica iznosi 141.75 mg/m2/dan i u propisanim granicama je. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu Bolnica i iznosi 6.62, a na mernom mestu MZ Kertek iznosi 6.71.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta (Pb, Cd), a koncentracije cinka (Zn) u skladu sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.6 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija i iznosila je 6 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 11.3 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 18.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 3.0 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 10.0 µg/m3.

Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 16.0 do 91.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 40.1 µg/m3, i u propisanim granica je. Tokom ovog meseca prosečna koncentracija je bila nešto niža u prethodni mesec i nije bilo prekoračenja MDK.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 14.0 do 49.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 31,9 µg/m3, i u propisanim granica i nešto je niža u odnosu na prethodni mesec. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42.85%, dok je DGO prekoračena u 4 od 7 uzoraka ili u 57.14%.
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta, dok naročito osetljive kategorije ljudi su deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu imati lagane respiratorne smetnje.
Predlog mera: Smanjiti emisuju prašine, pošumljavanjem okoline, kao i smanjiti boravak na otvorenom u vreme intenzivnih poljoprivrednih radova osetljivih kategorija ljudi.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике