Maximenu CK

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Ada - izveštaj za novembar mesec 2017. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.Opština Ada
Datum izdavanja rezultata: 14.12.2017.

Na 1 mernom mestu – Opština Ada izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, živa), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnh suspendovanih čestica TSP na istom mernom mestu. Na istom mernom mestu izvršena je tokom 30 dana: analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je mernom mestu Opština Ada u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 148.97 mg/m2/dan. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na datom mernom mestu i iznosi 7.21.

Koncentracije teških metala (olovo, kadmijum, živa) merenih metodom aerosedimenta, u skladu su sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 8.63 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija, koja je iznosila 22,0 µg/m3.

Prosečna mesečne i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 14.6 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 21.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi(GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) i prosečno iznosila 2.8 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 17.0 µg/m3.

Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu Opština Ada u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 120 µg/m3), a kretale su se od 22.0 do 64.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosi 41.0 µg/m3, i takođe je u propisanim granicama.
Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta.

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике