Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JUL mesec 2016. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom JULA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 41 uzorku, dok je u 39 uzoraka vršena periodična analaiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.41% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima su oksidabilnost, koncentracija amonijaka i boja bili povećani u 100% uzoraka. U okviru periodičnih analiza (9 u gradu) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 0.3 mg/l) u svim uzorcima-9 uzoraka i kretala se od 0.59-1.66 mg/l. Povećana koncentracija arsena utvrđena je u 8 od 9 uzoraka i kretala se od 0.010-0.015 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U svim uzorcima je (9) je bila povećana i koncentracija natrijuma i kretala se od 179.1-276.6 mg/l (MDK 150 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana, kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti ispod granice detekcije sem u jednom uzorku gde vrednost bila 1.81 µg/l (MDK 100 µg/l,). Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u gradu su bili ispod granice detekcije. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.04 mg/l, a u selima 21.61 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.04 mg/l, a u selima 1.39 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.44ºCoPt skale, a u selima 28.13 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale). U okviru periodičnih analiza (30 u selima) utvrđena je povećana koncentracija Bora (MDK 0.3 mg/l) u 9 od 10 uzoraka iz izvorišta i kretala se od 0.21-1.22 mg/l-pri čemu je najniža koncentracija bora utvrđena u Mokrinu, a najviša u Vincaidu. Povećana koncentracija arsena u selima utvrđena je u 18 od 30 uzoraka i kretala se od 0.003-0.063 mg/l (MDK 0.01 mg/l). U slima: Nakovo, B.V.Selo, N.Kozarci i R.Selo koncentracija arsena je u dozvoljenim granicama, dok je ostalim selima povećana: Vincaid (0.0483-0.0548 mg/l), Bašaid (0.0267-0.0346 mg/l), B.Topola (0.0121-0.0148 mg/l), Iđoš (0.0286-0.0325 mg/l), Sajan (0.0506-0.0633 mg/l), Mokrin (0.028-0.0309 mg/l). Koncentracija natrijuma u selima bila je povećana u 7 od 10 uzoraka iz izvorišta kretala se od 106.0-203.2 mg/l (MDK 150 mg/l), a koncentracija je povećana u R.Selu, N.Kozarcima, B.V.Selu, Nakovu, Bašaidu, B.Topoli i Vincaidu, dok je u Iđošu, Sajanu i Mokrinu u dozvoljenim granicama. Koncentracije ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti ispod granice detekcije sem u 1 uzorku gde vrednost ukupnih THM bila iznad MDK (MDK 100 µg/l,). i iznosila je 153.55 µg/l dok je u dva uzorka koncentracija hloroforma bila iznad MDK i iznosila je 151.6 µg/l, odnosno 66.44 µg/l (MDK 40 µg/l,). Povečana koncentracija THM i hloroforma detektovana je u Vincaidu. Indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 u selima su bili ispod granice detekcije.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 27,08% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (10,41%), odnosno 25.0% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (18.75%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 27.08% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 18,75% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 6.25% uzoraka je neispravno zbog prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija (struktura: 75% AMB, 25% termotolerantne koliformne bakterije), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima sa aspekta preporuka SZO nezadovoljavajući.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JULA 2016.  godine

 

Vodovod Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 48 48 100 KMnO4,NH3, boja,As,Na,B,Ec 48 13 27,08 *
sela 32 32 100

KMnO4, NH3, boja,As,Na,B,

Hloroform, uk.trihalometani

32 8 25,00

Novi Kneže-

vac

grad 8 7 87,5 NH3 8 1 12,5
sela 19 10 52,63 NH3, Fe 19 3 15,78
Čoka grad 5 3 60,00 KMnO4 5 2 40,00
sela 28 25 89,28 KMnO4, NH3, boja 28 5 17,85
Senta grad 14 14 100

KMnO4, boja

Ec,mutnoća,Fe

14 0 0
sela 3 3 100

Boja,mutnoća

Fe, Mn

3 1 33,33
Ada grad 8 8 100

KMnO4, boja

Ec

8 0 0
sela 4 4 100

KMnO4, boja

Ec

4 0 0
MZ sela 3 3 100

Boja, mutnoća

Fe, Mn

3 1 33,33
Kanjiža grad 4 4 100 KMnO4, NH3, Fe 4 0 0
sela 19 15 78,94 NH3, boja, mutnoća, Fe,As 19 0 0
Ukupno: 195 176 90,25   195 34 17,43

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 7                             
Kikinda sela bunari: AMB 1, Klebsiella pneumoniae term. 1    
Kikinda grad mreža: AMB 6                
Kikinda sela mreža: AMB 5, Klebsiella pneumoniae term.  1            
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: AMB 2            
Novi Kneževac grad mreža: AMB 1                
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1            
Čoka grad bunari: AMB 2                
Čoka sela bunari:     AMB 2                
Čoka grad mreža:     0                
Čoka sela mreže:    AMB 3
Senta grad bunari: 0
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: AMB 1
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: /
Ada MZ sela mreža: Pseudomonas aeruginosa 1
Kanjiža grad bunari: 0
Kanjiža grad mreža: 0
Kanjiža sela bunari:  0
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике