Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za SEPTEMBAR mesec 2016. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 78 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 66 uzoraka, dok je u 12 uzoraka (izvorišta iz sela) vršena I analiza rezidua dezinfekcionih sredstva- ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, dok je u 2.08% je bila povećana koncentracija gvožđa. U selima su oksidabilnost i boja bili povećani u 100% uzoraka, a koncentracija amonijaka u 90.0% uzoraka. Ukupni trihalometani (THM), kao i pojedinačni (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su bili u dozvoljenim granicama. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.21 mg/l, a u selima 22.94 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.25 mg/l, a u selima 1.4 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 35.21ºCoPt skale, a u selima 29.5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 6,25% neispravnih uzoraka, što je značajno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (27,94%), odnosno 10.0% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (8.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 2.07% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.07% zbog Sulfitoredukujućih klostridija i 2.07% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 33.3% AMB, 33.3% Sulfitoredukujućih klostridija i 33.3% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 10,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu skoro prihvatljiv, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

Vodovod Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 48 48 100 KMnO4, NH3, boja, Ec, Fe 48 3 6,25 *
sela 30 30 100 KMnO4, NH3, boja 30 3 10,00

Novi Kneže-

vac

grad 8 7 87,5 NH3 8 0 0
sela 19 10 52,63 NH3 19 4 21,05
Čoka grad 5 0 0 - 5 2 40,00
sela 28 25 89,28 KMnO4, NH3, boja 28 6 21,42
Senta grad 13 13 100 KMnO4, boja, Ec, As 13 0 0
sela 4 4 100 Boja, Fe, Mn 4 1 25,00
Ada grad 8 8 100 KMnO4, boja, Ec 8 0 0
sela 4 4 100 KMnO4, boja, Ec 4 0 0
MZ sela 3 3 100

Boja,mutnoća

Fe, Mn

3 1 33,33
Kanjiža grad 4 4 100 KMnO4, NH3, Fe 4 0 0
sela 19 13 68,42

Boja,mutnoća

Fe

19 0 0
Ukupno: 193 169 87,56   193 20 10,36

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0                              
Kikinda sela bunari: AMB 1    
Kikinda grad mreža: AMB 1, Sulf.kl. 1, Streptokok fek.porekla 1                
Kikinda sela mreža: AMB 2                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: AMB 2            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža: AMB 2            
Čoka grad bunari: 0                
Čoka sela bunari:    AMB 2, Str.fek.por. 1, Citrobacter sp.neterm. 1                
Čoka grad mreža:    AMB 2                
Čoka sela mreže:    AMB 2
Senta grad bunari: 0
Senta grad mreža: 0
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: AMB 1
Ada grad bunari: 0
Ada sela bunari: /
Ada grad mreža: 0
Ada sela mreža: 0
Ada MZ sela bunari: Pseudomonas aeruginosa 1
Ada MZ sela mreža: /
Kanjiža grad bunari: 0
Kanjiža grad mreža: 0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике