Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za OKTOBAR mesec 2016. godine u Opštini Kikinda.

            Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 76 uzoraka, dok je u 4 uzoraka (izvorišta iz grada) vršena periodična analiza gde se pored standardnih parametara vrši i analiza rezidua dezinfekcionih sredstva- ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform), arsen, bor.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, dok je povećana koncentracija arsena bila u 2 od 4 analizirana uzorka, a koncentracija se kretala od 10,6 µg/l do 21,0 µg/l (MDK 10 µg/l) dok je koncentracija natrijuma bila povećana u sva 4 uzorka i kretala od 186,6-255,1 mg/l (MDK 150 mg/l) i koncentracija bor je takođe bila povećana u sva 4 analizirana uzorka i kretala se 0,68-1,13 mg/l (MDK 0,3 mg/l). Ukupni trihalometani (THM), kao i pojedinačni (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) su bili u dozvoljenim granicama. U selima su oksidabilnost, boja, i povećana koncentracija amonijaka bili prisustni u 100% uzoraka a povećana koncentracija gvožđa u 6,25%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 33.44 mg/l, a u selima 27.94 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.48 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 25.2ºCoPt skale, a u selima 22.33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 18,75% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6,25%), odnosno 6,25% neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 16.66% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.08% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 88,8% AMB i 11,12% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 3,12% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,12%, zbog Streptococcus faecalis (struktura: 50% AMB, 50% Streptococcus faecalis), što je nezadovoljavajuća struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu skoro prihvatljiv, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA OKTOBRA 2016. god

Vodovod

Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispravnosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispravnosti

broj % broj %
Kikinda grad 48 48 100

KMnO4, NH3, boja,Ec,As,

Na, B

48 9 18,75 *
sela 32 32 100 KMnO4, NH3, boja,Fe 32 2 6,25

Novi Kneževac

grad 8 8 100 NH3 8 0 0
sela 19 11 57,89 NH3 19 5 26,31
Čoka grad 5 2 40,00 KMnO4 5 5 100
sela 28 25 89,28 KMnO4, NH3, boja 28 3 10,71
Senta grad 14 14 100

KMnO4, NH3, boja,Ec,

mutnoća

14 0 0
sela 3 3 100

Boja,mutnoća

Fe, Mn

3 0 0
Ada grad 8 8 100 KMnO4,boja,Fe, Ec 8 0 0
sela 4 4 100 KMnO4,boja,Fe, Ec 4 1 25,00
MZ sela 3 3 100

Boja,mutnoća

Fe, Mn

3 0 0
Kanjiža grad 4 4 100 NH3,boja,Fe,As,mutnoća 4 0 0
sela 19 19 100 NH3,boja,Fe,As,mutnoća,Mn 19 1 5,26
Ukupno: 195 181 92,82 195 26 13,33

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 3, Streptokok fekalnog porekla 1                                                             

Kikinda sela bunari: AMB 1, Streptokok fekalnog porekla 1           

Kikinda grad mreža: AMB 5                                     

Kikinda sela mreža: 0                                    

Novi Kneževac grad bunari:0                        

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2                          

Novi Kneževac grad mreža: 0                       

Novi Kneževac sela mreža: AMB 3                          

Čoka grad bunari: AMB 3                                         

Čoka sela bunari:        AMB 2                                               

Čoka grad mreža:        AMB 2                                               

Čoka sela mreže:         AMB 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Senta selo bunari:/

Senta selo mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža: Streptokok fekalnog porekla 1

Ada MZ sela bunari: /

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: Streptokok fekalnog porekla 1

Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике