Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za NOVEMBAR mesec 2016. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 116 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 104 uzoraka, dok je u 12 uzoraka (izvorišta iz sela) vršena i analiza rezidua dezinfekcionih sredstva- ukupnih trihalometana (THM), kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 14.7% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 81.25%, boja u 77,08%, gvožđe u 4,16%, a mutnoća u 2,08% uzoraka. Ukupni trihalometani (THM), kao i pojedinačni (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su bili u dozvoljenim granicama. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.64 mg/l, a u selima 22.08 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.2 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.5ºCoPt skale, a u selima 24.06 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 5,88% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (6,25%), odnosno 10.41% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.41% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 1.47% zbog Pseudomonas aeruginosa (struktura: 75% AMB, 25% Pseudomonas aeruginosa), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 4,16% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, a 6,25% zbog prisustva Streptococcus faecalis-a, (struktura: 40% AMB, 60% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu skoro prihvatljiv, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA NOVEMBRA  2016. g

Vodovod Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 68 68 100 KMnO4, NH3,boja, Ec 68 4 5,88 *
sela 48 48 100

KMnO4,Fe, NH3, boja

Mutnoća

48 5 10,41

Novi Kneže-

vac

grad 8 8 100

KMnO4, As,Fe, NH3

Mutnoća

8 1 12,5
sela 19 15 78,94 KMnO4, As,Fe, NH3 19 0 0
Čoka grad 5 4 80,00 KMnO4 5 0 0
sela 28 17 60,71 KMnO4, NH3, boja 28 3 10,71
Senta grad 14 14 100

KMnO4, boja

Fe, Ec

14 1 7,14
sela 3 3 100 Fe, Mn, mutnoća 3 0 0
Ada grad 8 8 100

KMnO4, boja

Ec

8 0 0
sela 4 4 100

KMnO4, boja

Ec

4 0 0
MZ sela 3 3 100 Boja, Fe, Mn, mutnoća 3 0 0
Kanjiža grad 4 2 50,00 Boja, Fe,  mutnoća 4 0 0
sela 19 16 84,21 Boja, Fe,  mutnoća,NH3 19 1 5,26
Ukupno: 231 210 90,9 231 15 6,49

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0                             
Kikinda sela bunari: Streptokok fek. porekla 1    
Kikinda grad mreža: AMB 3, Pseudomonas aeruginosa 1                
Kikinda sela mreža: AMB 2, Streptokok fek. porekla 2                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: 0            
Novi Kneževac grad mreža: Pseudomonas aeruginosa 1            
Novi Kneževac sela mreža: 0            
Čoka grad bunari:0                
Čoka sela bunari:    0                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    AMB 3
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža: E. coli 1
Senta selo bunari: /
Senta selo mreža: 0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: /
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: Str.fek.porekla 1
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике