Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za DECEMBAR mesec 2016. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 80 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 48 u gradu Kikindi i 32 u selima Opštine. Osnovna analiza izvršena u 78 uzoraka, dok je u 2 uzoraka (izvorišta iz grada) vršena periodična analiza.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 14.58% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 81.25%, boja u 75,0%. U okviru periodičnih analiza u oba uzorka bila je povećana koncentracija arsena (0,023 i 0,0127 µg/l, MDK 0,01 mg/l), bora (0,501 i 0,85 MDK 0.3 mg/l), natrijuma (181,4 i 233,8 mg/l MDK 150 mg/l). Koncentracije ukupnih trihalometana, kao i pojedinačnih (hloroform, dihlorbrommetan, dibromhlormetan i bromoform) i hlorita su imale vrednosti u dozvoljenim granicama u oba uzorka, a indeks ugljovodonika, kao i ugljovodonici C6-C10 i ugljovodonici C10-C28 su bili ispod granice detekcije. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.5 mg/l, a u selima 21.66 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.27 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.1ºCoPt skale, a u selima 24.84 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 8,33% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (5,88%), odnosno 15.62% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.41%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4.15% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB), 2.07% zbog Pseudomonas aeruginosa i 2,07% zbog Streptococcus faecalis-a (struktura: 50% AMB, 25% Pseudomonas aeruginosa, 25% Streptococcus faecalis), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 15,62% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, (struktura: 100% AMB,), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nešto iznad poreporuka, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA DECEMBRA 2016. god.

Vodovod Higijenski pregled
fizičko-hemijski mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj % broj %
Kikinda grad 48 48 100

KMnO4, NH3

Boja, As, Na, B, Ec

48 4 8,33 *
sela 32 32 100

KMnO4, NH3

Boja

32 5 15,62

Novi Kneže-

vac

grad 8 4 50,00 NH3 8 0 0
sela 19 7 36,84 NH3 19 4 21,05
Čoka grad 5 2 40,00 KMnO4 5 0 0
sela 28 21 75,00

KMnO4, NH3

Boja

28 1 3,57
Senta grad 14 14 100 KMnO4, Ec, boja, mutnoća 14 0 0
sela 3 3 100

Boja, Fe

Mutnoća, Mn

3 0 0
Ada grad 8 8 100 KMnO4, Ec, boja 8 0 0
sela 4 4 100 KMnO4, Ec, boja 4 0 0
MZ sela 3 3 100

Boja, Fe

Mutnoća, Mn

3 0 0
Kanjiža grad 4 3 75,00

NH3, Boja, Fe

Mutnoća

4 0 0
sela 18 13 72,22

NH3, Boja, Fe

Mutnoća

18 0 0
Ukupno: 194 162 83,50 194 14 7,21

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: Streptokok fekalnog porekla 1                            
Kikinda sela bunari: AMB 3    
Kikinda grad mreža: AMB 2, Pseudomonas aeruginosa 1                
Kikinda sela mreža: AMB 2                
Novi Kneževac grad bunari:0            
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža: AMB 3            
Čoka grad bunari:0                
Čoka sela bunari:    0                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    AMB 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:0
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:/
Ada MZ sela bunari: /
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике