Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JANUAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


    
Tokom JANUARA meseca uzorkovano je 118 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 50 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 8.82% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, u 2.94% uzoraka bilo je povećano gvožđe, a u 4.41% uzoraka povećana je mutnoća. U selima je oksidabilnost bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 86.0%, boja u 74,0%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.58 mg/l, a u selima 22.02 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.24 mg/l, a u selima 1.28 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 31.47ºCoPt skale, a u selima 22.7 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 1.47% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,33%), odnosno 12.0% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (15.62%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 1.47% uzoraka (1 uzorak) je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima je: 6,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 4.0% zbog povećanog broja netermotolerantnih koliformnih bakterija-NTKB i 2% zbog sulfitoredukujućih klostridija-SK (struktura: 50% AMB, 33.3% NTKB, 16.6% SK), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu u okviru preporuka-zadovoljavajući, dok je u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC JANUAR 2017.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, Fe, mutnoća

68

1

1,47

*

sela

50

50

100

KMnO4, NH3, boja

50

6

12,0

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3, mutnoća, Fe

8

2

25,00

sela

19

3

15,78

NH3

19

0

0

Čoka

grad

5

0

0

-

5

0

0

sela

28

23

82,14

KMnO4, NH3, boja

28

2

7,14

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, Fe

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

1

25,00

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

3

75,00

KMnO4, NH3

4

0

0

sela

18

10

55,55

NH3,  Fe

18

2

11,11

Ukupno:

232

197

84,91

232

14

6,03

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 1                              
Kikinda sela bunari: AMB 1, Kl.pn.neterm.1    
Kikinda grad mreža: 0                
Kikinda sela mreža: AMB 2, Kl.oxytoca .neterm.1, Sulf.kl. 1                
Novi Kneževac grad bunari:AMB 2            
Novi Kneževac sela bunari: 0            
Novi Kneževac grad mreža: 0            
Novi Kneževac sela mreža: 0            
Čoka grad bunari:0                
Čoka sela bunari:    0                
Čoka grad mreža:    0                
Čoka sela mreže:    AMB 2
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:0
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža: AMB 1
Ada MZ sela bunari: /
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 2
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике