Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za NOVEMBAR mesec 2017. godine u Opštini Kikinda


Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 5.88% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost i gvožđe, a mutnoća u 7,35% uzorka. U selima je oksidabilnost i boja bila povećana u 100% uzoraka, koncentracija amonijaka u 79.16%, a u 10,41% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.48 mg/l, a u selima 20.37 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.4 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.97ºCoPt skale, a u selima 30.63 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 17,64% za grad neispravnih uzoraka, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20,83%), odnosno 10,41% je neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (3,33%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,82% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) i 4,41% zbog prisustva Streptococcus faecalis (SF), 2,94% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (PA) i 1,47% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija (SK) (struktura: 50% AMB, 25% SF, 16,6% Pai 8,33% SK), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 8,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB i 2,08% E coli (struktura: 80% AMB i 20% E.coli), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   NOVEMBAR 2017. g

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Fe, Ec,mutnoća

68

12

17,64

*

sela

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

48

5

10,41

Novi Kneže-

vac

grad

8

3

37,5

NH3

8

0

0

sela

19

0

0

 

19

0

0

Čoka

grad

5

0

0

/

5

0

0

sela

28

24

85,71

KMnO4, NH3, boja

28

2

7,14

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja, Ec

14

0

0

sela

3

3

100

Rezid.hlor, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, mutnoća

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Kanjiža

grad

4

2

50,00

NH3

4

0

0

sela

18

11

61,11

Boja, mutnoća, NH3, Fe

18

0

0

Ukupno:

230

188

81,73

 

230

19

8,26

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 4, Streptokok fek.porekla 2, Ps.aeruginosa 1
Kikinda sela bunari: E.coli 1
Kikinda grad mreža: AMB 2, Streptokok fek.porekla 1, Ps.aeruginosa 1, Sulf.klostridije 1
Kikinda sela mreža: AMB 4
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: 0
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža:0
Čoka grad bunari: 0
Čoka sela bunari: AMB 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: AMB 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: /
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике