Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za DECEMBAR mesec 2017. godine u Opštini KikindaTokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 79 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 49 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, u 12.24% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost, a mutnoća u 2,08% uzorka. U uzorku u kojem je vršena analiza V obima utvrđena je povećana koncentracija natrijuma i ortofosfata. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima ili u 100%, boja je bila povećana u 76,6% uzoraka, koncentracija amonijaka u 80%, a u 6,66% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 23.35 mg/l, a u selima 21.27 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.54 mg/l, a u selima 1.25 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 30.31ºCoPt skale, a u selima 23.33 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 12,24% za grad neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 6,66% je neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10,41%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 10,2% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) a 2,04% zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. (struktura: 83,33% AMB, 16,6% PA), što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,66% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB (struktura: 1000% AMB), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu nezadovoljavajući, a u selima skoro zadovoljavajući sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC   DECEMBAR  2017.  god

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

49

49

100

Boja, KMnO4, NH3, Ec, mutnoća, Na, ortofosfati

49

6

12,24

*

sela

30

30

100

Boja, KMnO4, NH3, Fe

30

2

6,66

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3, boja, mutnoća, Fe, As

8

1

12,5

sela

19

14

73,68

NH3, KMnO4

As

19

2

10,52

Čoka

grad

5

2

40,00

KMnO4

5

0

0

sela

28

25

89,28

Boja, KMnO4, NH3

28

4

14,28

Senta

grad

14

14

100

Boja, KMnO4,

14

0

0

sela

3

2

66,66

Fe, Mn,

3

0

0

Ada

grad

9

9

100

Boja, KMnO4, Ec, As, Na, ortofosfati, NH3

9

0

0

sela

4

4

100

Boja, KMnO4,  Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

1

25,00

KMnO4

4

0

0

sela

18

7

38,88

 Fe

18

1

5,55

Ukupno:

200

174

87,0

 

200

16

8,0


*razlozi mikrobiološke neispravnosti
Kikinda grad bunari: 0
Kikinda sela bunari: AMB 1
Kikinda grad mreža: AMB 5, Ps.aeruginosa 1
Kikinda sela mreža: AMB 1
Novi Kneževac grad bunari:AMB 1
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1
Čoka grad bunari:0
Čoka sela bunari: Str.fek.por. 2, Sulf.kl. 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: Str.fek.por.1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari:/
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: AMB 1
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике