Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za JANUAR mesec 2018. godine u Opštini KikindaTokom JANUARA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,82% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (12,24%), odnosno 6,25% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,66%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 5,88% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) a 2,94% zbog prisustva Streptococcus faecalis. (struktura: 66,6% AMB, 33,3% SF), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali ne i struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 6,25% uzoraka u selima je neispravno zbog prisustva Streptococcus faecalis (struktura: 1000% SF), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, ali nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.29% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja je bila povećana u 97,9% uzoraka, koncentracija amonijaka u 77.08%, a u 4,16% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.44 mg/l, a u selima 22.13 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.37 mg/l, a u selima 1.23 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.71ºCoPt skale, a u selima 29.17 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selimna skoro zadovoljavajući sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC  JANUAR   2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4, NH3, boja, Ec

68

6

8,82

*

sela

48

48

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

48

3

6,25

Novi Kneže-

vac

grad

8

5

62,5

NH3, mutnoća

8

0

0

sela

19

7

36,84

NH3, boja, Fe

19

3

15,78

Čoka

grad

5

0

0

-

5

0

0

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, boja, mutnoća

28

1

3,57

Senta

grad

15

15

100

KMnO4, boja, Ec, As, Na, ortofosfati

15

1

6,66

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec, mutnoća

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec, mutnoća

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

-

4

0

0

sela

18

6

33,33

Boja, Fe

18

0

0

Ukupno:

237

198

83,54

 

237

14

5,9

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: 0
Kikinda sela bunari: Streptokok fek.porekla 1
Kikinda grad mreža: AMB 4, Streptokok fek.porekla 2
Kikinda sela mreža: Streptokok fek.porekla 2
Novi Kneževac grad bunari:0
Novi Kneževac sela bunari: AMB 1
Novi Kneževac grad mreža: 0
Novi Kneževac sela mreža: AMB 2
Čoka grad bunari: 0
Čoka sela bunari: Streptokok fek.porekla 1
Čoka grad mreža: 0
Čoka sela mreže: 0
Senta grad bunari:0
Senta grad mreža:0
Senta selo bunari:/
Senta selo mreža:0
Ada grad bunari:0
Ada sela bunari: /
Ada grad mreža:0
Ada sela mreža:0
Ada MZ sela bunari: 0
Ada MZ sela mreža: 0
Kanjiža grad bunari:0
Kanjiža grad mreža:0
Kanjiža sela bunari: 0
Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике