Maximenu CK

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za FEBRUAR mesec 2018. godine u Opštini KikindaTokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 8,69% neispravnih uzoraka za grad, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (8,82%), odnosno 3,33% je neispravnih uzoraka za sela, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (6,25%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 8,69% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB). (struktura: 100% AMB), što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, i zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 3,33% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) (struktura: 100% AMB), što je zadovoljavajući procenat neispravnosti, i zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka, povećane boje u svim uzorcima iz grada, a u 10.29% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U analizi V obima na 2 izvorišta, pored pomenenutih neispravnosti povećana je bila koncentracija arsena, bora, natrijuma i ortofosfata. U selima je oksidabilnost bila povećana u svim uzorcima, boja je bila povećana u 97,9% uzoraka, koncentracija amonijaka u 77.08%, a u 4,16% uzoraka bilo je povećano gvožđe. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24.11 mg/l, a u selima 22.59 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.3 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33.48ºCoPt skale, a u selima 28.0 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i u selima skoro zadovoljavajući sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC FEBRUAR 2018.  godine

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

46

46

100

KMnO4, NH3, boja, Ec, As, Na, B, ortofosfati

46

4

8,69

*

sela

30

30

100

KMnO4, NH3, boja, Fe

30

1

3,33

Novi Kneže-

vac

grad

8

8

100

NH3

8

0

0

sela

19

7

36,84

NH3, Fe

19

2

10,52

Čoka

grad

5

1

20,00

Fe

5

1

20,00

sela

28

25

89,28

KMnO4, NH3, boja, rezid.hlor

28

3

10,71

Senta

grad

14

14

100

KMnO4, boja,  Ec, NH3, mutnoća, Fe

14

0

0

sela

3

3

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

3

0

0

Ada

grad

8

8

100

KMnO4, boja, Ec

8

0

0

sela

4

4

100

KMnO4, boja, Ec

4

0

0

MZ sela

9

9

100

Boja, mutnoća, Fe, Mn

9

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

 

4

0

0

sela

18

11

61,11

Boja, Fe, NH3

18

1

5,55

Ukupno:

196

166

84,69

 

196

12

6,12

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari:  0                

Kikinda sela bunari: 0  

Kikinda grad mreža: AMB 4

Kikinda sela mreža: AMB 1

Novi Kneževac grad bunari:0  

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1  

Novi Kneževac grad mreža: 0  

Novi Kneževac sela mreža: AMB 1  

Čoka grad bunari: AMB 1  

Čoka sela bunari: AMB 1, Ps.aeruginosa 1  

Čoka grad mreža: 0  

Čoka sela mreže: AMB 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža: 0

Senta selo bunari:/

Senta selo mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada sela bunari:/

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0

Ada MZ sela bunari: 0

Ada MZ sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari:0

Kanjiža grad mreža:0

Kanjiža sela bunari: Sulfitoredukujuće klostridije 1

Kanjiža sela mreža: 0

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике