Maximenu CK

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚

 za period I-IX 2014. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom posmatranog perioda uzorkovano je 125 uzorka vode za piće sa ‚‚Eko česmi‚‚ u našoj Opštini i to: Česma u Mikronaselju, Česma u crkvi Kozma i Damjan, Česma na trgu, Česma u Galadskoj, Česma na Železničkoj stanici, Česma u Vincaidu, Česma u Bašaidu, Česma u Banatskoj Topoli, Česma u Nakovu, Česma u Banatskom Velikom Selu, Česma u Novim Kozarcima, Česma u Ruskom Selu, Česma u Mokrinu i Česma u Iđošu.

Hemijska ispravnost vode za pićeiz javnih česama je takva da 3.2% uzoraka (4 uzorka) ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98 i to 2.4% zbog povećane koncentracije rezidualnog hlora, a 0.8% zbog povećane koncentracije amonijaka. Neispravne česme (po 1 uzorak) bile su: Česma u Mikronaselju, Česma na trgu, Česma u B.V.Selu i Česma u Ruskom Selu.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 20,8% neispravnih uzoraka (26 uzoraka) (dozvoljeno je 10 aerobnih mezofilnih bakterija). Razlog mikrobiološke neispravnosti su bili povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija (AMB) u 19.2% uzoraka, 0.8% je bilo neispravno zbog prisustva bakterija iz roda enterobacteriaceae (Klebsiella oxytoca netermotolerantna), a u 0.8% je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa. Mikrobiološki ispravne česme su bile: Česma u Mikronaselju, Vincaidu, Nakovu i Iđošu, dok je u ostalnim bilo neispravnih uzoraka sa najvećom učestalošću neispravnih uzoraka u Česmi Kozma i Damjan a potom slede Česma na trgu  i Česma u Mokrinu.

 

Tabela br.1 Broj uzoraka iz javnih česama u Opštini Kikinda u periodu I-IX 2014

Eko česma

I-IX 2014.

Broj ispitivanih uzoraka

Broj neispravnih uzoraka

Procenat neispravnih uzoraka

H

MB

H

MB

H

MB

Česma u Mikronaselju

9

9

1

0

11.11

0

Česma u crkvi Kozma i Damjan

9

9

0

6

0

66.66

Česma na trgu

9

9

1

5

11.11

55.55

Česma u Galadskoj

9

9

0

1

0

11.11

Česma na Železničkoj stanici

9

9

0

1

0

11.11

Česma u Vincaidu

8

8

0

0

0

0

Česma u Bašaidu

9

9

0

1

0

11.11

Česma Banatska Topola

9

9

0

1

0

11.11

Česma Nakovo

9

9

0

0

0

0

Česma Banatsko Veliko Selo

9

9

1

1

11.11

11.11

Česma Novi Kozarci

9

9

0

2

0

22.22

Česma Rusko Selo

9

9

1

3

11.11

33.33

Česma u Mokrinu

9

9

0

5

0

55.55

Česma u Iđošu

9

9

0

0

0

0

UKUPNO

125

125

4

26

3.2

20.8

 

Tabela br.2 Podaci o uzročnicima mikrobiološke neispravnosti:

Mesto

Parametar uzročnik mikrobiološke neispravnosti

Broj uzoraka ukojima navedeni parametar ne sme da se nađe ili prelazi dozvoljeni broj

Česma u crkvi Kozma i Damjan

AMB*

6

Česma na trgu

AMB

5

Česma Banatska Topola

AMB

1

Česma Banatsko Veliko Selo

AMB

1

Česma u Mokrinu

AMB

5

Česma Rusko Selo

AMB, Ps.aeruginosa

2,1

Česma Galadska

Klebsiella oxytoca neterm.

1

Česma u Bašaidu

AMB

1

Česma u Novim Kozarcima

AMB

2

Česma na Železničkoj stanici

AMB

1

*AMB (aerobne mezofilne bakterije)

Tabela br.3 Podaci o uzrocima hemijske neispravnosti:

Mesto

Parametar uzročnik hemijske neispravnosti

Broj uzoraka ukojima navedeni parametar ne sme da se nađe ili prelazi dozvoljeni broj

Česma u Mikronaselju

Rezidualni hlor

1

Česma na trgu

Rezidualni hlor

1

Česma Rusko Selo

Rezidualni hlor

1

Česma B.V.Selo

NH3**

1

**NH3 (amonijak)

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике