Maximenu CK

Претеча данашњег Завода јесу службе које су настале, развијале се и деловале у оквиру Медицинског центра у Кикинди. Развојем самог Центра и делатношћу појединих служби(микробиологија, хигијена, епидемиологија и здравствена статистика) указала се потреба за издвајањем и оснивањем самосталне установе.

У складу са планом мреже здравствених установа, Влада Републике Србије 01.10.1993. године основала је Завод за заштиту здравља у Кикинди који од тада самостално делује и усклађује се са свим променама законског уређења ове области. Завод као високоспецијализована установа својим деловањем покрива територију Северно-банатског округа, односно општине: Кикинда, Сента, Кањижа, Чока, Нови Кнежевац и Ада којима припада 50 насељених места.

Од 2002 године оснивачка права над ЗЗЗЗ Кикинда су пренесена на извршно веће Скупштине Војводине. На основу Закона о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр. 107/2005) и Одлуке о оснивању («Службени лист АПВ» бр.11/06) Завод за заштиту здравља је преименован и основан је Завод за јавно здравље Кикинда, који уписом у судски регистар септембра 2007. године и званично постаје „Завод за јавно здравље Кикинда“.

Завод се финансира приходима из буџета Републике Србије, на основу уговора са Министарством здравља РС, Републичким заводом за здравствено осигурање и локалном самоуправом, као и приходима оствареним на тржишту.

Територија на којој ЗЗЈЗ Кикинда обавља своју основну делатност простире се на 2.329 км 2 . Пописом из 1991. год Севернобанатски округ насељавало је 179 783 становника са просечном густином насељености од 77,2 ст/км 2 , док је према попису из 2002. године број становника 165 881. Седиште округа је у Кикинди.

 

fasada 800

 

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике