Maximenu CK

NataNoviSmala

Системом руководи мр сци фармације дипл.инг. Наташа Ђукић специјалиста санитарне хемије, специјалиста за менаџмент у здравству professional master. Контакт телефон: 0230/ 434-788 локал 111.

Завод за јавно здравље Кикинда је здравствена установа која се бави превентивном делатношћу, прати и истражује здравствено стање и здравствену културу становништва Севернобанатског округа, стање и квалитет животне средине, узроке појава и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, прати организацију, рад и развој здравствене службе и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.

Квалитет услуга је основни фактор успеха установе стога је ЗЗЈЗ Кикинда успоставио, документовао, примењује и одржава систем управљања квалитетом.

 

evrocertquaustria  IQnet

 

 

1. ЗЗЈЗ Кикинда поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима SRPS ISO 9001: 2008. Обим сертификације: пружање здравствених услуга; ЕАЦ област: 38.
2. ЗЗЈЗ Кикинда поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима Quality managment system complying with the requirements of standard ISO 9001: 2008

 

ATS

 

3. Поседује Сертификат о акредитацији којим се потврђује да Завод за јавно здравље Кикинда акредитациони број 01-271 задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 те је компетентна за обављање послова испитивања специфицираних Решењем о утврђеном обиму акредитације.

 

Успостављањем Система управљања квалитетом сагласно стандарду SRPS ISO 9001:2008, усвајањем Политике квалитета и акредитовањем Лабораторије ЗЗЈЗ- одељења лабораторијског испитивања и одељења за санитарну микробиологију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, Завод за јавно здравље Кикинда жели да буде међу водећим превентивним здравственим установама у Србији у обављању:
- физичко-хемијских испитивања воде-(вода за пиће, флаширана вода за пиће, изворска, минерална и стона вода, подземне воде, површинске воде, базенске и воде за рекреацију, прећишћене воде за пиће, котловске воде),
- физичко-хемијских испитивања амбијенталног ваздуха – Имисија и аероседимента,
- мерења нивоа буке у животној средини,
- микробиолошког испитивања воде,
- микробиолошког испитивања брисева узорака са површина који долазе у контакт са храном и опремом

 

Активности Завода произилазе из законом утврђених циљева и задатака које спроводе 64 запослених, мултидисциплинарно и тимски, кроз делатности појединих центара.

 

установе

Медицински отпад

biohazard

Логин Формулар

Зона за регистроване кориснике