Maximenu CK

 

Obrazac 1

 

 
Назив корисника буџетских средстава  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА  
Седиште: КИКИНДА   Матични број: 08561834  
ПИБ: 100579705   Број подрачуна: 840-232661-60  
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава  
 
           
БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015.
             
            (У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето (5 – 6)
1 2 3 4 5 6 7
АКТИВА
1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 26.988 85.008 57.391 27.617
1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 26.988 85.008 57.391 27.617
1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 26.988 84.982 57.383 27.599
1004 011100 Зграде и грађевински објекти 10.603 16.369 5.929 10.440
1005 011200 Опрема 16.385 68.613 51.454 17.159
1006 011300 Остале некретнине и опрема
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 26 8 18
1008 012100 Култивисана имовина 26 8 18
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)
1010 013100 Драгоцености
1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)
1012 014100 Земљиште
1013 014200 Подземна блага
1014 014300 Шуме и воде
1015 015000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)
1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми
1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину
1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)
1019 016100 Нематеријална имовина
1020 020000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)
1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)
1022 021100 Робне резерве
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето (5 – 6)
1 2 3 4 5 6 7
1023 021200 Залихе производње
1024 021300 Роба за даљу продају
1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)
1026 022100 Залихе ситног инвентара
1027 022200 Залихе потрошног материјала
1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 17.403 23.108 96 23.012
1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) 740 740 96 644
1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) 740 740 96 644
1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција
1032 111200 Кредити осталим нивоима власти
1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама
1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама
1036 111600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 740 740 96 644
1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама
1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
1039 111900 Домаће акције и остали капитал
1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)
1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција
1042 112200 Кредити страним владама
1043 112300 Кредити међународним организацијама
1044 112400 Кредити страним пословним банкама
1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама
1046 112600 Кредити страним невладиним организацијама
1047 112700 Стране акције и остали капитал
1048 112800 Страни финансијски деривати
1049 120000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062) 14.128 20.657 20.657
1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 9.957 14.511 14.511
1051 121100 Жиро и текући рачуни 9.957 14.511 14.511
1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви
1053 121300 Благајна
1054 121400 Девизни рачун
1055 121500 Девизни акредитиви
1056 121600 Девизна благајна
1057 121700 Остала новчана средства
1058 121800 Племенити метали
1059 121900 Хартије од вредности
1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) 4.171 6.146 6.146
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године Износ текуће године
(почетно стање) Бруто Исправка вредности Нето (5 – 6)
1 2 3 4 5 6 7
1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга потраживања 4.171 6.146 6.146
1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)
1063 123100 Краткорочни кредити
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције
1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји
1066 123900 Остали краткорочни пласмани
1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 2.535 1.711 1.711
1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 2.535 1.711 1.711
1069 131100 Разграничени расходи до једне године
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 2.535 1.711 1.711
1071 131300 Остала активна временска разграничења
1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 44.391 108.116 57.487 50.629
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
ПАСИВА
1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) 6.706 7.857
1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)
1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)
1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти
1079 211300 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција
1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака
1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора
1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи
1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата
1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница
1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге
1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)
1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада
1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција
1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака
1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора
1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата
1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)
1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција
1095 214000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)
1096 214100 Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг
1097 215000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)
1098 215100 Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
1099 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)
1100 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)
1101 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1102 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти
1103 221300 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција
1104 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака
1105 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора
1106 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи
1107 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата
1108 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1109 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)
1110 222100 Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција
1111 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада
1112 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција
1113 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака
1114 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора
1115 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата
1116 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)
1117 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција
1118 230000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)
1119 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)
1120 231100 Обавезе за нето плате и додатке
1121 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке
1122 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке
1123 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке
1124 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке
1125 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)
1126 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима
1127 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима
1128 232300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима
1129 232400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима
1130 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима
1131 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)
1132 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода
1133 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе
1134 233300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе
1135 233400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе
1136 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе
1137 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)
1138 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца
1139 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца
1140 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца
1141 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1142 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури
1143 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури
1144 235300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури
1145 235400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури
1146 235500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури
1147 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)
1148 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима
1149 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима
1150 236300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима
1151 236400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима
1152 236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима
1153 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)
1154 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања
1155 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања
1156 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору
1157 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору
1158 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору
1159 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору
1160 237700 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору
1161 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)
1162 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак
1163 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак
1164 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак
1165 238400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак
1166 238500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак
1167 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)
1168 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак
1169 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак
1170 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак
1171 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак
1172 239500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак
1173 240000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)
1174 241000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)
1175 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата
1176 241200 Обавезе по основу отплате страних камата
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1177 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама
1178 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања
1179 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)
1180 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима
1181 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима
1182 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама
1183 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима
1184 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)
1185 243100 Обавезе по основу донација страним владама
1186 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама
1187 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти
1188 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања
1189 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)
1190 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања
1191 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета
1192 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)
1193 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама
1194 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне
1195 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова
1196 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода
1197 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа
1198 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208) 2.535 1.711
1199 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202) 0 0
1200 251100 Примљени аванси
1201 251200 Примљени депозити
1202 251300 Примљене кауције
1203 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) 2.535 1.711
1204 252100 Добављачи у земљи 2.535 1.711
1205 252200 Добављачи у иностранству
1206 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)
1207 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице
1208 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)
1209 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника
1210 254200 Остале обавезе буџета
1211 254900 Остале обавезе из пословања
1212 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) 4.171 6.146
1213 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) 4.171 6.146
1214 291100 Разграничени приходи и примања
1215 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци
1216 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 4.171 6.146
1217 291900 Остала пасивна временска разграничења
1218 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) 37.685 42.772
1219 310000 КАПИТАЛ (1220) 31.736 32.606
1220 311000 КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) 31.736 32.606
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
1221 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 26.988 27.617
1222 311200 Нефинансијска имовина у залихама
1223 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита
1224 311400 Финансијска имовина 740 645
1225 311500 Извори новчаних средстава 2.336 4.344
1226 311600 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године
1227 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 1.672
1228 311900 Остали сопствени извори
1229 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 5.949 10.166
1230 321122 Мањак прихода и примања – дефицит
1231 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
1232 321312 Дефицит из ранијих година
ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ
1233 ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)
1234 НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)
1235 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО
1236 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО
1237 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО
1238 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО
1239 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 44.391 50.629
1240 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
   
   
Датум _______________________   Лице одговорно за Наредбодавац
  попуњавање обрасца
 
   
   

 

 

Obrazac 2

Назив корисника буџетских средстава
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА
Седиште: КИКИНДА   Матични број: 08561834
ПИБ: 100579705   Број подрачуна: 840-232661-60
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава
     
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015.
       
(У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 96.343 93.695
2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 96.143 93.195
2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)
2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)
2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица
2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица
2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица
2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)
2009 712100 Порез на фонд зарада
2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)
2011 713100 Периодични порези на непокретности
2012 713200 Периодични порези на нето имовину
2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције
2015 713500 Други једнократни порези на имовину
2016 713600 Други периодични порези на имовину
2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)
2018 714100 Општи порези на добра и услуге
2019 714300 Добит фискалних монопола
2020 714400 Порези на појединачне услуге
2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају
2022 714600 Други порези на добра и услуге
2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)
2024 715100 Царине и друге увозне дажбине
2025 715200 Порези на извоз
2026 715300 Добит извозних или увозних монопола
2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
2028 715500 Порези на продају или куповину девиза
2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције
2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)
2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)
2034 717100 Акцизе на деривате нафте
2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине
2036 717300 Акцизе на алкохолна пића
2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
2038 717500 Акциза на кафу
2039 717600 Друге акцизе
2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)
2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица
2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица
2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица
2044 719400 Остали једнократни порези на имовину
2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)
2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)
2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца
2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица
2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)
2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника
2055 722200 Социјални доприноси послодаваца
2056 722300 Импутирани социјални доприноси
2057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)
2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)
2059 731100 Текуће донације од иностраних држава
2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава
2061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)
2062 732100 Текуће донације од међународних организација
2063 732200 Капиталне донације од међународних организација
2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ
2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ
2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)
2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти
2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти
2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 46.267 42.237
2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 61 36
2071 741100 Камате 61 36
2072 741200 Дивиденде
2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација
2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
2075 741500 Закуп непроизведене имовине
2076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима
2077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 44.621 39.852
2078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација
2079 742200 Таксе и накнаде
2080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 44.621 39.852
2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга
2082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)
2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела
2084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе
2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје
2086 743400 Приходи од пенала
2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи
2088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи
2089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)
2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
2091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица
2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) 1.585 2.349
2093 745100 Мешовити и неодређени приходи 1.585 2.349
2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)
2095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)
2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)
2098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
2099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) 20.605 22.623
2100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) 20.605 22.623
2101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 20.605 22.623
2102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 29.271 28.335
2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 29.271 28.335
2105 791100 Приходи из буџета 29.271 28.335
2106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124) 200 500
2107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112) 200 500
2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)
2109 811100 Примања од продаје непокретности
2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) 200 500
2111 812100 Примања од продаје покретне имовине 200 500
2112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)
2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)
2115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)
2116 821100 Примања од продаје робних резерви
2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)
2118 822100 Примања од продаје залиха производње
2119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)
2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
2121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)
2122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)
2123 831100 Примања од продаје драгоцености
2124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)
2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)
2126 841100 Примања од продаје земљишта
2127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)
2128 842100 Примања од продаје подземних блага
2129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)
2130 843100 Примања од продаје шума и вода
2131 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) 95.532 91.150
2132 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 89.943 83.597
2133 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) 63.864 55.159
2134 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 51.424 44.040
2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 51.424 44.040
2136 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 9.205 7.884
2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.905 5.286
2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 2.914 2.268
2139 412300 Допринос за незапосленост 386 330
2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 280 335
2141 413100 Накнаде у натури 280 335
2142 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 517 126
2143 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
2144 414200 Расходи за образовање деце запослених
2145 414300 Отпремнине и помоћи 517 126
2146 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом
2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 1.497 1.876
2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.497 1.876
2149 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 941 898
2150 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 941 898
2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)
2152 417100 Посланички додатак
2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)
2154 418100 Судијски додатак
2155 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 23.884 26.072
2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 3.960 3.765
2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 168 168
2158 421200 Енергетске услуге 1.800 1.852
2159 421300 Комуналне услуге 398 387
2160 421400 Услуге комуникација 965 877
2161 421500 Трошкови осигурања 509 367
2162 421600 Закуп имовине и опреме 23
2163 421900 Остали трошкови 120 91
2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 386 444
2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 386 442
2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство
2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада
2168 422400 Трошкови путовања ученика
2169 422900 Остали трошкови транспорта 2
2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 3.523 3.613
2171 423100 Административне услуге 77 398
2172 423200 Компјутерске услуге 844 583
2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.048 907
2174 423400 Услуге информисања 255 82
2175 423500 Стручне услуге 1.006 1.340
2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство
2177 423700 Репрезентација 291 302
2178 423900 Остале опште услуге 2 1
2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 909 1.040
2180 424100 Пољопривредне услуге 170 188
2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 14 17
2182 424300 Медицинске услуге 725 732
2183 424400 Услуге одржавања аутопутева
2184 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина
2185 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге
2186 424900 Остале специјализоване услуге 103
2187 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 2.077 3.950
2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 202 176
2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.875 3.774
2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 13.029 13.260
2191 426100 Административни материјал 919 785
2192 426200 Материјали за пољопривреду 185 196
2193 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 142 183
2194 426400 Материјали за саобраћај 1.559 1.497
2195 426500 Материјали за очување животне средине и науку 1 1
2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 4
2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали 9.431 9.900
2198 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 559 534
2199 426900 Материјали за посебне намене 233 160
2200 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213) 1.987 1.913
2201 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) 1.987 1.913
2202 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 76 70
2203 431200 Амортизација опреме 1.911 1.843
2204 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме
2205 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)
2206 432100 Амортизација култивисане опреме
2207 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)
2208 433100 Употреба драгоцености
2209 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)
2210 434100 Употребa земљишта
2211 434200 Употреба подземног блага
2212 434300 Употреба шума и вода
2213 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)
2214 435100 Амортизација нематеријалне имовине
2215 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) 2 7
2216 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) 2 6
2217 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности
2218 441200 Отплата камата осталим нивоима власти
2219 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 2 6
2220 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама
2221 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима
2222 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи
2223 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате
2224 441800 Отплата камата на домаће менице
2225 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима
2226 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)
2227 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту
2228 442200 Отплата камата страним владама
2229 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама
2230 442400 Отплата камата страним пословним банкама
2231 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима
2232 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате
2233 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)
2234 443100 Отплата камата по гаранцијама
2235 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) 1
2236 444100 Негативне курсне разлике 1
2237 444200 Казне за кашњење
2238 444300 Остали пратећи трошкови задуживања
2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)
2240 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)
2241 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
2242 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
2243 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)
2244 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама
2245 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама
2246 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)
2247 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
2248 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама
2249 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)
2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима
2251 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима
2252 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)
2253 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)
2254 461100 Текуће донације страним владама
2255 461200 Капиталне донације страним владама
2256 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)
2257 462100 Текуће дотације међународним организацијама
2258 462200 Капиталне дотације међународним организацијама
2259 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)
2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти
2262 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)
2263 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
2264 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)
2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери
2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери
2268 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)
2269 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)
2270 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима
2271 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга
2272 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање
2273 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)
2274 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство
2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу
2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености
2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета
2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
2280 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот
2282 472900 Остале накнаде из буџета
2283 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) 206 446
2284 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)
2285 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима
2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама
2287 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290) 206 379
2288 482100 Остали порези 157 159
2289 482200 Обавезне таксе 49 55
2290 482300 Новчане казне и пенали 165
2291 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 67
2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 67
2293 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)
2294 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода
2295 484200 Накнада штете од дивљачи
2296 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)
2297 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа
2298 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)
2299 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
2300 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) 5.589 7.553
2301 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 5.589 7.553
2302 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 485
2303 511100 Куповина зграда и објеката
2304 511200 Изградња зграда и објеката
2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 485
2306 511400 Пројектно планирање
2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 5.589 7.056
2308 512100 Опрема за саобраћај 599
2309 512200 Административна опрема 593 574
2310 512300 Опрема за пољопривреду
2311 512400 Опрема за заштиту животне средине
2312 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 4.996 5.883
2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт
2314 512700 Опрема за војску
2315 512800 Опрема за јавну безбедност
2316 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)
2318 513100 Остале некретнине и опрема
2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) 12
2320 514100 Култивисана имовина 12
2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)
2322 515100 Нематеријална имовина
2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)
2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)
2325 521100 Робне резерве
2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)
2327 522100 Залихе материјала
2328 522200 Залихе недовршене производње
2329 522300 Залихе готових производа
2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)
2331 523100 Залихе робе за даљу продају
2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)
2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)
2334 531100 Драгоцености
2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)
2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337)
2337 541100 Земљиште
2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339)
2339 542100 Копови
2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)
2341 543100 Шуме
2342 543200 Воде
2343 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)
2344 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)
2345 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0 811 2.545
2347 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0
2348 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 5.138 7.621
2349 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2.954 5.949
2350 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 2.184 1.672
2351 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
2352 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
2353 Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
2354 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)
2355 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима
2356 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине
2357 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0 5.949 10.166
2358 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0
2359   ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 5.949 10.166
2360 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину
2361 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 5.949 10.166
         
Датум   Лице одговорно за Наредбодавац
  попуњавање обрасца
     
     
         

 

Obrazac 3

Назив корисника буџетских средстава
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА
Седиште: КИКИНДА   Матични број: 08561834
ПИБ: 100579705   Број подрачуна: 840-232661-60
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015.
(У хиљадама динара)
Ознака Број конта Опис Износ
ОП Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
3001 ПРИМАЊА (3002 + 3027) 294 596
3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 200 500
3003 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) 200 500
3004 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)
3005 811100 Примања од продаје непокретности
3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) 200 500
3007 812100 Примања од продаје покретне имовине 200 500
3008 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)
3009 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)
3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)
3012 821100 Примања од продаје робних резерви
3013 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)
3014 822100 Примања од продаје залиха производње
3015 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)
3016 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
3017 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)
3018 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)
3019 831100 Примања од продаје драгоцености
3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)
3021 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)
3022 841100 Примања од продаје земљишта
3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)
3024 842100 Примања од продаје подземних блага
3025 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)
3026 843100 Примања од продаје шума и вода
3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) 94 96
3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)
3029 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)
3030 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција
3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти
3032 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи
3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи
3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи
3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата
3037 911800 Примања од домаћих меница
3038 911900 Исправка унутрашњег дуга
3039 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)
3040 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту
3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава
3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција
3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака
3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата
3046 912900 Исправка спољног дуга
3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 94 96
3048 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) 94 96
3049 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција
3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти
3051 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама
3052 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама
3053 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама
3054 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 94 96
3055 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи
3056 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи
3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
3058 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)
3059 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција
3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама
3061 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама
3062 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама
3063 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама
3064 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама
3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала
3066 922800 Примања од продаје стране валуте
3067 ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 5.589 7.553
3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 5.589 7.553
3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 5.589 7.553
3070 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) 485
3071 511100 Куповина зграда и објеката
3072 511200 Изградња зграда и објеката
3073 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 485
3074 511400 Пројектно планирање
3075 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 5.589 7.056
3076 512100 Опрема за саобраћај 599
3077 512200 Административна опрема 593 574
3078 512300 Опрема за пољопривреду
3079 512400 Опрема за заштиту животне средине
3080 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 4.996 5.883
3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт
3082 512700 Опрема за војску
3083 512800 Опрема за јавну безбедност
3084 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
3085 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)
3086 513100 Остале некретнине и опрема
3087 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) 12
3088 514100 Култивисана имовина 12
3089 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)
3090 515100 Нематеријална имовина
3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)
3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)
3093 521100 Робне резерве
3094 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)
3095 522100 Залихе материјала
3096 522200 Залихе недовршене производње
3097 522300 Залихе готових производа
3098 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)
3099 523100 Залихе робе за даљу продају
3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)
3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)
3102 531100 Драгоцености
3103 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)
3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105)
3105 541100 Земљиште
3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107)
3107 542100 Копови
3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)
3109 543100 Шуме
3110 543200 Воде
3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)
3112 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)
3113 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)
3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)
3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)
3117 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција
3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти
3119 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама
3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама
3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи
3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате
3124 611800 Отплата домаћих меница
3125 611900 Исправка унутрашњег дуга
3126 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)
3127 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту
3128 612200 Отплата главнице страним владама
3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама
3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама
3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима
3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате
3133 612900 Исправка спољног дуга
3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)
3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама
3136 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)
3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг
3138 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)
3139 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
3140 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)
3141 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)
3142 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
3143 621200 Кредити осталим нивоима власти
3144 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
3145 621400 Кредити домаћим пословним банкама
3146 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама
3147 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
3148 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи
3149 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
3150 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала
3151 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)
3152 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција
3153 622200 Кредити страним владама
3154 622300 Кредити међународним организацијама
3155 622400 Кредити страним пословним банкама
3156 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама
3157 622600 Кредити страним невладиним организацијама
3158 622700 Набавка страних акција и осталог капитала
3159 622800 Куповина стране валуте
3160 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)
3161 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
3162 ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0
3163 МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 5.295 6.957
Датум   Лице одговорно за Наредбодавац
попуњавање обрасца

 

Obrazac 4

Назив корисника буџетских средстава
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА
Седиште: КИКИНДА   Матични број: 08561834
ПИБ: 100579705   Број подрачуна: 840-232661-60
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015.
(У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ
Претходна година Текућа година
1 2 3 4 5
4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 96.437 93.791
4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 96.143 93.195
4003 710000 ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)
4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)
4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица
4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица
4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица
4008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)
4009 712100 Порез на фонд зарада
4010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)
4011 713100 Периодични порези на непокретности
4012 713200 Периодични порези на нето имовину
4013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
4014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције
4015 713500 Други једнократни порези на имовину
4016 713600 Други периодични порези на имовину
4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)
4018 714100 Општи порези на добра и услуге
4019 714300 Добит фискалних монопола
4020 714400 Порези на појединачне услуге
4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају
4022 714600 Други порези на добра и услуге
4023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)
4024 715100 Царине и друге увозне дажбине
4025 715200 Порези на извоз
4026 715300 Добит извозних или увозних монопола
4027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
4028 715500 Порези на продају или куповину девиза
4029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције
4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)
4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
4032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)
4034 717100 Акцизе на деривате нафте
4035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине
4036 717300 Акцизе на алкохолна пића
4037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
4038 717500 Акцизе на кафу
4039 717600 Друге акцизе
4040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)
4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица
4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица
4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица
4044 719400 Остали једнократни порези на имовину
4045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
4047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)
4048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)
4049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица
4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
4053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)
4054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника
4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца
4056 722300 Импутирани социјални доприноси
4057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)
4058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)
4059 731100 Текуће донације од иностраних држава
4060 731200 Капиталне донације од иностраних држава
4061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)
4062 732100 Текуће донације од међународних организација
4063 732200 Капиталне донације од међународних организација
4064 732300 Текуће помоћи од ЕУ
4065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ
4066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)
4067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти
4068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти
4069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) 46.267 42.237
4070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 61 36
4071 741100 Камате 61 36
4072 741200 Дивиденде
4073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација
4074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
4075 741500 Закуп непроизведене имовине
4076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима
4077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) 44.621 39.852
4078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација
4079 742200 Таксе и накнаде
4080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 44.621 39.852
4081 742400 Импутиране продаје добара и услуга
4082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)
4083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела
4084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе
4085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје
4086 743400 Приходи од пенала
4087 743500 Приходи од одузете имовинске користи
4088 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи
4089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)
4090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
4091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица
4092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 1.585 2.349
4093 745100 Мешовити и неодређени приходи 1.585 2.349
4094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)
4095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)
4096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4097 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)
4098 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
4099 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) 20.605 22.623
4100 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) 20.605 22.623
4101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 20.605 22.623
4102 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања
4103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) 29.271 28.335
4104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) 29.271 28.335
4105 791100 Приходи из буџета 29.271 28.335
4106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) 200 500
4107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) 200 500
4108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)
4109 811100 Примања од продаје непокретности
4110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111) 200 500
4111 812100 Примања од продаје покретне имовине 200 500
4112 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)
4113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава
4114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)
4115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)
4116 821100 Примања од продаје робних резерви
4117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)
4118 822100 Примања од продаје залиха производње
4119 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)
4120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају
4121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)
4122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)
4123 831100 Примања од продаје драгоцености
4124 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)
4125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)
4126 841100 Примања од продаје земљишта
4127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)
4128 842100 Примања од продаје подземних блага
4129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)
4130 843100 Примања од продаје шума и вода
4131 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) 94 96
4132 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)
4133 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)
4134 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција
4135 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти
4136 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи
4137 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи
4138 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи
4139 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
4140 911700 Примања од домаћих финансијских деривата
4141 911800 Примања од домаћих меница
4142 911900 Исправка унутрашњег дуга
4143 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)
4144 912100 Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту
4145 912200 Примања од задуживања од иностраних држава
4146 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција
4147 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака
4148 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
4149 912600 Примања од иностраних финансијских деривата
4150 912900 Исправка спољног дуга
4151 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162) 94 96
4152 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) 94 96
4153 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција
4154 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти
4155 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама
4156 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама
4157 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама
4158 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 94 96
4159 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи
4160 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи
4161 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
4162 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)
4163 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција
4164 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама
4165 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама
4166 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама
4167 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама
4168 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама
4169 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала
4170 922800 Примања од продаје стране валуте
4171 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 95.532 91.150
4172 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) 89.943 83.597
4173 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191+ 4193) 63.864 55.159
4174 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) 51.424 44.040
4175 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 51.424 44.040
4176 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 9.205 7.884
4177 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.905 5.286
4178 412200 Допринос за здравствено осигурање 2.914 2.268
4179 412300 Допринос за незапосленост 386 330
4180 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) 280 335
4181 413100 Накнаде у натури 280 335
4182 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) 517 126
4183 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова
4184 414200 Расходи за образовање деце запослених
4185 414300 Отпремнине и помоћи 517 126
4186 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом
4187 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 1.497 1.876
4188 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.497 1.876
4189 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) 941 898
4190 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 941 898
4191 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)
4192 417100 Посланички додатак
4193 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)
4194 418100 Судијски додатак
4195 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) 23.884 26.072
4196 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 3.960 3.765
4197 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 168 168
4198 421200 Енергетске услуге 1.800 1.852
4199 421300 Комуналне услуге 398 387
4200 421400 Услуге комуникација 965 877
4201 421500 Трошкови осигурања 509 367
4202 421600 Закуп имовине и опреме 23
4203 421900 Остали трошкови 120 91
4204 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 386 444
4205 422100 Трошкови службених путовања у земљи 386 442
4206 422200 Трошкови службених путовања у иностранство
4207 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада
4208 422400 Трошкови путовања ученика
4209 422900 Остали трошкови транспорта 2
4210 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 3.523 3.613
4211 423100 Административне услуге 77 398
4212 423200 Компјутерске услуге 844 583
4213 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.048 907
4214 423400 Услуге информисања 255 82
4215 423500 Стручне услуге 1.006 1.340
4216 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство
4217 423700 Репрезентација 291 302
4218 423900 Остале опште услуге 2 1
4219 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 909 1.040
4220 424100 Пољопривредне услуге 170 188
4221 424200 Услуге образовања, културе и спорта 14 17
4222 424300 Медицинске услуге 725 732
4223 424400 Услуге одржавања аутопутева
4224 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина
4225 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге
4226 424900 Остале специјализоване услуге 103
4227 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) 2.077 3.950
4228 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 202 176
4229 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.875 3.774
4230 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 13.029 13.260
4231 426100 Административни материјал 919 785
4232 426200 Материјали за пољопривреду 185 196
4233 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 142 183
4234 426400 Материјали за саобраћај 1.559 1.497
4235 426500 Материјали за очување животне средине и науку 1 1
4236 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 4
4237 426700 Медицински и лабораторијски материјали 9.431 9.900
4238 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 559 534
4239 426900 Материјали за посебне намене 233 160
4240 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253) 1.987 1.913
4241 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244) 1.987 1.913
4242 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 76 70
4243 431200 Амортизација опреме 1.911 1.843
4244 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме
4245 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)
4246 432100 Амортизација култивисане имовине
4247 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)
4248 433100 Употреба драгоцености
4249 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)
4250 434100 Употреба земљишта
4251 434200 Употреба подземног блага
4252 434300 Употреба шума и вода
4253 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)
4254 435100 Амортизација нематеријалне имовине
4255 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) 2 7
4256 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) 2 6
4257 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности
4258 441200 Отплата камата осталим нивоима власти
4259 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама 2 6
4260 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама
4261 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима
4262 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи
4263 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате
4264 441800 Отплата камата на домаће менице
4265 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима
4266 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)
4267 442100 Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту
4268 442200 Отплата камата страним владама
4269 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама
4270 442400 Отплата камата страним пословним банкама
4271 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима
4272 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате
4273 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)
4274 443100 Отплата камата по гаранцијама
4275 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278) 1
4276 444100 Негативне курсне разлике 1
4277 444200 Казне за кашњење
4278 444300 Остали пратећи трошкови задуживања
4279 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)
4280 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)
4281 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
4282 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
4283 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)
4284 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама
4285 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама
4286 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)
4287 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
4288 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама
4289 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)
4290 454100 Текуће субвенције приватним предузећима
4291 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима
4292 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)
4293 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)
4294 461100 Текуће донације страним владама
4295 461200 Капиталне донације страним владама
4296 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)
4297 462100 Текуће дотације међународним организацијама
4298 462200 Капиталне дотације међународним организацијама
4299 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)
4300 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти
4301 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти
4302 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)
4303 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
4304 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
4305 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)
4306 465100 Остале текуће дотације и трансфери
4307 465200 Остале капиталне дотације и трансфери
4308 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)
4309 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)
4310 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима
4311 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга
4312 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање
4313 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)
4314 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
4315 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство
4316 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу
4317 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености
4318 472500 Старосне и породичне пензије из буџета
4319 472600 Накнаде из буџета у случају смрти
4320 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
4321 472800 Накнаде из буџета за становање и живот
4322 472900 Остале накнаде из буџета
4323 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) 206 446
4324 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)
4325 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима
4326 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама
4327 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330) 206 379
4328 482100 Остали порези 157 159
4329 482200 Обавезне таксе 49 55
4330 482300 Новчане казне и пенали 165
4331 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) 67
4332 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 67
4333 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)
4334 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода
4335 484200 Накнада штете од дивљачи
4336 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)
4337 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа
4338 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)
4339 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
4340 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) 5.589 7.553
4341 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) 5.589 7.553
4342 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) 485
4343 511100 Куповина зграда и објеката
4344 511200 Изградња зграда и објеката
4345 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 485
4346 511400 Пројектно планирање
4347 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 5.589 7.056
4348 512100 Опрема за саобраћај 599
4349 512200 Административна опрема 593 574
4350 512300 Опрема за пољопривреду
4351 512400 Опрема за заштиту животне средине
4352 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 4.996 5.883
4353 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт
4354 512700 Опрема за војску
4355 512800 Опрема за јавну безбедност
4356 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема
4357 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)
4358 513100 Остале некретнине и опрема
4359 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) 12
4360 514100 Култивисана имовина 12
4361 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)
4362 515100 Нематеријална имовина
4363 520000 ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)
4364 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)
4365 521100 Робне резерве
4366 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)
4367 522100 Залихе материјала
4368 522200 Залихе недовршене производње
4369 522300 Залихе готових производа
4370 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)
4371 523100 Залихе робе за даљу продају
4372 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)
4373 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)
4374 531100 Драгоцености
4375 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)
4376 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4377)
4377 541100 Земљиште
4378 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4379)
4379 542100 Копови
4380 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)
4381 543100 Шуме
4382 543200 Воде
4383 55000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)
4384 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)
4385 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
4386 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)
4387 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410)
4388 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)
4389 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција
4390 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти
4391 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама
4392 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама
4393 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
4394 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи
4395 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате
4396 611800 Отплата домаћих меница
4397 611900 Исправка унутрашњег дуга
4398 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)
4399 612100 Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту
4400 612200 Отплата главнице страним владама
4401 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама
4402 612400 Отплата главнице страним пословним банкама
4403 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима
4404 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате
4405 612900 Исправка спољног дуга
4406 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)
4407 613100 Отплата главнице по гаранцијама
4408 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)
4409 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг
4410 615000 ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)
4411 615100 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
4412 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)
4413 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)
4414 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
4415 621200 Кредити осталим нивоима власти
4416 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
4417 621400 Кредити домаћим пословним банкама
4418 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама
4419 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
4420 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи
4421 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима
4422 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала
4423 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)
4424 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција
4425 622200 Кредити страним владама
4426 622300 Кредити међународним организацијама
4427 622400 Кредити страним пословним банкама
4428 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама
4429 622600 Кредити страним невладиним организацијама
4430 622700 Набавка страних акција и осталог капитала
4431 622800 Куповина стране валуте
4432 623000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)
4433 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
4434 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0 905 2.641
4435 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0
4436 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 7.065 9.957
4437 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 98.681 97.137
4438 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 2.244 3.346
4439 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) 95.789 92.583
4440 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода 1.987 1.913
4441 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 2.244 3.346
4442 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) 9.957 14.511
Датум   Лице одговорно за Наредбодавац
попуњавање обрасца

 

 

Obrazac 5

Назив корисника буџетских средстава                    
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА                    
Седиште: КИКИНДА     Матични број: 08561834              
ПИБ: 100579705     Број подрачуна: 840-232661-60              
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава                  
________________________________________                 
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)                 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА            
у периоду од 01.01.2015. - 31.12.2015. године            
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                    
                    (У хиљадама динара)
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106) 93.695 93.695 21.131 247 6.957 22.623 42.737
5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) 93.195 93.195 21.131 247 6.957 22.623 42.237
5003 710000 ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)
5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)
5005 711100 Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица
5007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица
5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)
5009 712100 Порез на фонд зарада
5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)
5011 713100 Периодични порези на непокретности
5012 713200 Периодични порези на нето имовину
5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције
5015 713500 Други једнократни порези на имовину
5016 713600 Други периодични порези на имовину
5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)
5018 714100 Општи порези на добра и услуге
5019 714300 Добит фискалних монопола
5020 714400 Порези на појединачне услуге
5021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају
5022 714600 Други порези на добра и услуге
5023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)
5024 715100 Царине и друге увозне дажбине
5025 715200 Порези на извоз
5026 715300 Добит извозних или увозних монопола
5027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
5028 715500 Порези на продају или куповину девиза
5029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције
5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)
5031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
5032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5034 717100 Акцизе на деривате нафте
5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине
5036 717300 Акцизе на алкохолна пића
5037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
5038 717500 Акциза на кафу
5039 717600 Друге акцизе
5040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)
5041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица
5042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица
5043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица
5044 719400 Остали једнократни порези на имовину
5045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
5046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)
5048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)
5049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
5050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
5051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица
5052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати
5053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)
5054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника
5055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца
5056 722300 Импутирани социјални доприноси
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)
5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)
5059 731100 Текуће донације од иностраних држава
5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава
5061 732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)
5062 732100 Текуће донације од међународних организација
5063 732200 Капиталне донације од међународних организација
5064 732300 Текуће помоћи од ЕУ
5065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ
5066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)
5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти
5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти
5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) 42.237 42.237 42.237
5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) 36 36 36
5071 741100 Камате 36 36 36
5072 741200 Дивиденде
5073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација
5074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања
5075 741500 Закуп непроизведене имовине
5076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима
5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) 39.852 39.852 39.852
5078 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација
5079 742200 Таксе и накнаде
5080 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 39.852 39.852 39.852
5081 742400 Импутиране продаје добара и услуга
5082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)
Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Износ остварених прихода и примања
Укупно (од 6 до 11) Приходи и примања из буџета Из донација и помоћи Из осталих извора
Републике Аутономне покрајине Општине /
града
ООСО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5083