Центром руководи др мед Весна Блашковић, специјалиста социјалне медицине
Контакт телефон: 0230-400-540.
Адреса: Генерала Драпшина бр. 81, Кикинда
e-mail: socijalna@zavodki.org.rs

Овај Центар прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, узроке, појаве и ширење болести од већег социјално-медицинског значаја, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима мере у циљу заштите и унапређења здравља људи. У Центру се спроводе програмске активности на унапређењу здравља у заједници, у складу са дефинисаним циљевима здравствене политике у Републици и потребама заједнице, у координацији са Институтом за јавно здравље Србије и сарадњи са свим заинтересованим партнерима у локалној и широј заједници, уз ангажовање тимова стручњака различитих профила.

Такодје, овај центар учествује у спровођењу програма развоја информационог система и врши прикупљање, обраду и анализу здравствено-статистичких и других података о здравственом стању становништва, организацији, кадровима, опремљености, раду и пословању здравствених установа и предлаже мере за њихово унапређење и развој.

У оквиру овог одељења обављају се следећи послови планирања, анализе и организације здравствене заштите:

 • израда анализе здравственог стања становништва за ниво општине и округа (прикупљање и обрада витално-демографских података на основу рутинске здравствене статистике),
 • праћење и проучавање здравственог стања становништва (анализа структуре, динамике морбидитета и морталитета);
 • анализа података о раду и коришћењу здравствене заштите, организацији, кадровима, опреми и др.,
 • израда предлога мера за унапређење организације здравствених установа и технологије рада, као и економике у здравству,
 • припрема документационе основе за доношење планова и програма здравствене заштите у здравственим установама на свом подручју,
 • планирање, израда и контролисање спровођења мера обавезних видова здравствене заштите,
 • анализа мреже здравствених установа;
 • анализа броја и структуре здравствених радника и здравствених сарадника;
 • анализа рада здравствених установа (ванболничка и болничка);
 • давање мишљења и оцена усклађености плана рада здравствене установе са одговарајућим усвојеним документом;
 • давање мишљења и оцена о извршењу плана рада здравствене установе;
 • израда извештаја о кретању болести од већег социјално-медицинског значаја;
 • увођење у регистар болесника оболелих од хроничних обољења која подлежу обавезном пријављивању (израда периодичних извештаја);
 • израда периодичних извештаја о раду Завода за јавно здравље
 • давање мишљења о плановима стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника у здравственим установама;
 • давање мишљења о потребама у здравственим кадровима;
 • Прикупљање, анализирање и извештавање о  показатељима квалитета рада ЗУ округа;
 • провера квалитета стручног рада у здравственим установама;
 • координација рада стручних комисија;
 • образовно-едукативне услуге,
 • Сарадња са средствима јавног информисања;
 • вођење регистара за акутни коронарни синдром.

Као и послови информатике и биостатистике у здравству:

 • статистичка обрада прикупљених здравствено-статистичких и витално-демографских података са територије округа (извештај о хоспитализацији, пријава породјаја и пријава прекида трудноће);
 • креирање и израда документације и евиденције за потребе статистичких истраживања;
 • архивирање и чување база података;
 • статистичка обрада и анализа података о здравственом стању становништва округа;
 • израда плана и програма и публиковање информација;
 • учешће у креирању статистичких истраживања у здравству;
 • администрација базе података ( пријаве рођења, потврде о смрти, акутни коронарни синдром, дијабетес, малигне болести, порођаји и побачаји, болнички лечена лица итд);
 • контрола и периодично ажурирање базе података о организацији, структури кадрова и опремљености Завода и осталих здравствених установа на округу;
 • прикупљање, обрада, техничко уређење и слање периодичних извештаја о извршењу послова Завода;
 • планирање и управљање развојем ИС мреже Завода;
 • пружање информатичких услуга на појединачни захтев
 • пројектовање и израда апликација на нивоу подсистема;
 • реализација апликације ИС;
 • реинжењеринг апликације;
 • учешће у изради апликација на консултанском нивоу;
 • инсталација системског и другог стандардног software-a;
 • спецификација потреба за hardware и систематски software;
 • провера функционалности рачунарске опреме – hardware;
 • пројектовање комуникација на нивоу LAN мрежа;
 • формирање и контрола рачунарске мреже – hardware;
 • формирање и контрола рачунарске мреже – software;
 • пружање информатичке подршке на појединачни захтев;
 • планирање, праћење и реализација едукације из домена информатичких технологија (IT);
 • унос података у рачунар у структуираној форми;
 • администрација и надзор над коришћењем Интернета;
 • едукација здравствених и других радника за рад и коришћење информационог система Завода и др.

Одсек за здравствено васпитање, унапређење и промоцију здравља:

 • праћење и проучавање знања и мотивације становништва за здрава понашања;
 • промоција здравља и здравих стилова живота у локалној заједници, образовно-просветним и здравственим установама;
 • пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама из делокруга свога рада (израда плана и програма здравственог васпитања и промоције здравља),
 • израда годишњег плана здравствено-васпитног рада домова здравља;
 • израда програма здравственог васпитања и њихова евалуација у односу на постављене циљеве, методе и постигнуте резултате,
 • анализа и израда периодичних извештаја о здравствено-васпитном раду (шестомесечни и годишњи извештај);
 • спровођење здравствено-васпитних активности (организациони састанак, рад са малом и великом групом, рад у саветовалишту, креативна радионица, трибине, здравствено предавање, организовање здравствене изложбе, семинари и др.);
 • координација и усмеравање рада социјално-хуманитарних организација и друштва у области здравственог васпитања и промоције здравља ( Црвени крст, домови за старе, НВО и сл.);
 • Праћење, истраживање и анализа здравствене културе становништва;
 • Сарадња са средствима јавног информисања;
 • Сарадња са здравственим радницима и здравственим сарадницима у Заводу и другим здравственим установама из области промоције здравља;
 • провера квалитета стручног рада у здравственим установама;
 • Едукација здравствених радника из области промоције здравља;