Центром руководи Др мед Татјана Пецарски, специјалиста епидемиологије

Контакт телефон: 0230/421-102 ЛОК. 107

Адреса: Краља Петра I 70, Кикинда

e-mail: epidemiologija@zavodki.org.rs

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ВРШИ:

– надзор над заразним болестима,

– епидемиолошко испитивање, праћење и анализу епидемиолошке ситуације,

– контролу и превенцију болести ,

– надзор над спровођењем имунизације,

– здравствени надзор и

– здравствене прегледе одређених категорија становништва

У оквиру овог центра обављају се:

– послови контроле и превенције заразних болести и

– послови епидемиолошког праћења хроничних незаразних болести.

Послови контроле и превенције заразних болести обухватају:

Здравствене (санитарне) прегледе којима на основу члана 24. Закона о заштити становништва од заразних болести(Сл.гласник РС ,број 125/04) и Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених,других лица и клицоноша (Сл. гласник РС, број 20/2006), подлежу лица на пословима:

– јавног снабдевања водом за пиће

– производње, промета и услуживања животних намирница

– исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица

– здравствених прегледа, лечење и нега болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности на одељењима са повећаним ризиком од заразе

– пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.)

– производњу лекова и козметичких средстава закључно са пословима паковања тих производа у оргиналну амбалажу.

– Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здраветвене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима. Здравствени прегледи врше се пре заснивања радног односа, односно пре започињања обавезне праксе на тим пословима, и сваких шест месеци, а према епидемиолошким индикацијама у року и краћем од шест месеци.

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Здравствени (санитарни) преглед подразумева:

– бактериолошки преглед бриса ждрела и носа на Staphilococcus aureus коагулаза позитиван;

– бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле;

– лабораторијски преглед столице на цревне протозое.

Епидемиолошки надзор:

– Праћење и анализирање кретања заразних болести

– Израда извештаја (недељно, месечно,квартално,полугодишње и годишње) о заразним болестима;

– Праћење и анализирање епидемиолошке ситуације заразних болести

– Спровођење епидемиолошког испитивања заразних болести

– Спровођење епидемиолошког истраживања и извештавања о епидемијама заразних болести

– Предлагање мера за спречавање и сузбијање заразних болести

– Праћење и проучавање заразних болести и спровођење циљаних истраживања

– пружање стручно-методолошке помоћи здравственим установама у организацији и спровођењу мера заштите од заразних болести;

– Праћење законских прописа из ове области.

– Добровољно, поверљиво саветивање и тестирање на HIV и остале сексуално преносиве инфекције. Циљ ДПСТ саветовалишта (ДОБРОВОЉНО, ПОВЕРЉИВО, САВЕТОВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ), је, да промовише промену понашања како би се спречиле ХИВ и остале сексуално преносиве инфекције и спречио пренос узрочника на друге људе, да омогући рани приступ третману, да смањењи дискриминацију и стигму и пружи психосоцијалну подршку особама које живе са HIV -ом.

Надзор над имунизацијом

– Анализирање резултата спровођења програма обавезних имунизација и израда извештаја о обављеним имунизацијама

– Праћење организације и спровођења обавезних имунизација на терену и пружање стручно методолошке помоћи здравственим установама на трериторији надлежности

– Спровођење надзора над нежељеним реакцијама након имунизације

– координација рада Стручног тима за утврђивање постојања контраиндикације

– Израда планова потреба у имунобиолошким препаратима, централизовано снабдевање вакцинама и надзор над спровођењем хладног ланца вакцина

– извођење имунизација по епидемиолошким индикацијама

– Учествовање у спровођењу мера из Програма одржавања статуса земље без полиомијелитиса и националних програма елиминације и ерадикације одређених вакцинабилних болести које су у надлежности епидемиолошке службе и спроводи едукацију учесника у Програму

– Спровођење популационог, сентинел и вирусолошког надзора над грипом

– Спровођење стручно методолошких послова из области специфичне превенције заразних болести

– праћење законских прописе из ове области.

Надзор над болничким инфекцијама

– Прати кретање болничких инфекција и израђује периодичне извештаје

– Прати и проучава болничке инфекције и предлаже мере за спречавање и сузбијање болничких инфекција

– Спроводи епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама

– Врши едукацију учесника у епидемиолошком надзору над болничким инфекцијама

– Спроводи циљана истраживања одређених анатомских локализација болничких инфекција и узрочника болничких инфекција

– Учествује у раду комисија за болничке инфекције

– Спроводи стручно методолошке и доктринарне послове из области контроле и превенције болничких инфекција и прати законске прописе из ове области

Послови епидемиолошког праћења хроничних незаразних болести:

– прати и проучава масовне незаразне болести

– Изучава најзначајније факторе који утичу на настајање масовних незаразних болести

– Учествује у организовању и спровођењу превентивних активности и мобилизацији заједнице за имплементацију превентивних Програма

Спровођење епидемиолошких мера у ванредним приликама:

У случају ванредних прилика, а у зависности од врсте елементарне несреће, обима и степена разарања, планира се спровођење епидемиолошких мера према препорукама СЗО и мера Владе Републике Србије.

Здравствени надзор подразумева:

– здравствени надзор над повратницима из иностранства ради спречавања импортовања заразних болести из земаља где су регистроване карантинске и тропске заразне и паразитарне болести.;

– праћење лица која су стављена под здравствени надзор

У Центру за контролу и превенцију болести обавља се и:

– здравствено васпитни рад у превенцији заразних и незаразних болести

– образовно-едукативне услуге ( специјализанти и сл.) и континуирана примена основних принципа SRPS ISO стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.