Завод за јавно здравље Кикинда је специјализована здравствена установа која обавља превентивну здравствену делатност за подручје Севернобанатског округа. Основне делатности ЗЗЈЗ остварују се на више нивоа кроз следеће активности у оквиру хигијенско еколошке, епидемиолошке, микробиолошке и социјално медицинске делатности:

 • прати, процењује и анализира здравствено стање становништва, стање животне средине и ризика по здравље становништва;
 • прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 • спроводи елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
 • врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
 • планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 • подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
 • прикупља, обрађује и анализира демографске податке (морталитет и морбидитет становништва);
 • обавља послове здравствене статистике и информатике;
 • учествује у обављању стручног надзора;
 • врши примењена истраживања у области јавног здравља;
 • сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
 • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже за територију за коју је основан;
 • врши мерења и анализе фактора ризика с аспекта контаминације воде за пиће, површинских вода, намирница, предмета опште употребе, ваздуха, буке, школске и предшколске хигијене;
 • врши испитивања физичко хемијских показатеља хигијенске исправности намирница, предмета опште употребе, вода за пиће, вода за купање и рекреацију;
 • испитивање квалитета ваздуха у комуналној средини;
 • праћење исхране појединих категорија становништва, с проценом ризика по здравље;
 • врши примењена истраживања у области јавног здравља, екологије и епидемиологије;
 • прати хигијенске услове под којима становништво живи и ради;
 • врши надзор над објектима друштвене исхране, дечијим установама, интернатима, школама;
 • врши хигијенско епидемиолошке мере надзора, организовања и спровођења мера заштите од појаве и ширења заразних болести, интрахоспиталних инфекција;
 • обавља послове дезинфекције, дератизације и дезинсекције;
 • обавља здравствени преглед лица запослених у производњи и промету животних намирница, лица у здравственим и дечијим установама;
 • обавља здравствени преглед лица стављених под здравствени надзор;
 • врши процену ризика могућих епидемија;
 • учествује у програмима спречавања и сузбијање заразних и незаразних болести;
 • врши микробиолошке анализе клиничке микробиологије и серологије;
 • врши послове санитарне микробиологије (микробиолошке прегледе воде, животних намирница и предмета опште употребе);
 • врши потребне анализе при санитарним прегледима;
 • предлаже програме и планове за очување и унапређење здравља становништва;
 • врши информисање, образовање и обуку популације о сопственом здрављу;
 • врши информисање, образовање и обуку популације о заштити животне средине;
 • бави се саветодавним радом;
 • учествује у пројетима и активностима за заштиту здравља и унапређење животне средине;
 • специјалистичка медицинска пракса: ова делатност обухвата – медицинске консултације и лечење у области специјалистичких грана медицине од стране доктора специјалиста;
 • остало образовање: ова делатност обухвата – образовање које није дефинисано према степену образовања, као што су: све врсте обука из здравствене заштите, провере знања из области здравствене заштите, организује и спроводи практичну наставу у току школовања и стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и сл.;
 • услуге осталог чишћења: ова делатност обухвата – дезинфекцију објеката и уништавање штеточина (инсеката-дезинсекције, глодара-дератизације) у зградама, на бродовима, возовима и другде;

У раду Завода за јавно здравље Кикинда примењује се систем квалитета SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 17025:2006. У раду се користе признате методе испитивања, савремена и поуздана опрема. Кадар је високо специјализован и стручно оспособљен за поједине области делатности.