Организација живота и рада у установама ученичког стандарда у условима пандемије болести COVID 19, зависиће од облика организације образовно-васпитног рада у школама које ученици похађају, као и од одлука и препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежних здравствених и епидемиолошких служби.

Неопходно је да директори и запослени у установама редовно прате препоруке, јер су у зависности од промене епидемиолошке ситуације, подложне изменама.

Директори установа треба да успоставе блиску сарадњу са школама које ученици похађају, као и надлежним здравственим и епидемиолошким службама, ради планирања начина рада и пружања правилне и правовремене подршке свим ученицима који бораве у установи. Сваки дом прати препоруке и упутства у складу са својим техничким, просторним и кадровским капацитетима и предузима додатне мере у складу са својим специфичностима.

Препоруке у вези са хигијенском праксом

 1. Пре усељења ученика у дом, обезбедити да сви запослени добију тачне и проверене информације о начину преношења вируса и симптомима болести, како би могли адекватно да се поставе у односу на ситуацију и како би се спречило ширење непроверених информација. Редовно их информисати о препорукама надлежних служби.
 2. У установи поставити дезобаријере и дозере са средствима за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола, а обавезно на улазу у објекат/те, трпезарију и друге просторије где се очекује већа циркулација ученика и запослених. Водити рачуна о томе да се средства редовно допуњују.
 3. У санитарним чворовима осигурати доступност течног сапуна, убруса, тоалет папира, кеса за одлагање отпада, средстава за дезинфекцију и слично.
 4. Најмање два пута дневно чистити заједничке просторије и санитарне чворове и дезинфиковати гелендере, рукохвате, прекидаче, радне површине, столице и друго. Водити рачуна да се сва средства за чишћење и дезифицијенси користе у разумној мери, одговорно и по упутству за употребу.
 5. Замену постељине вршити једном недељно према утврђеном распореду.
 6. Добро проветравати све просторије и држати отворене прозоре када год је то могуће. Избегавати вештачку климатизацију, али ако мора да се користи, дозвољена је само она која увлачи ваздух из спољне средине, забрањено је коришћење рециркулишућег ваздуха.
 7. Сви запослени у установи морају да спроводе мере појачане личне хигијене и да поштују мере надлежних здравствених служби у вези са коришћењем личне заштитне опреме и обавезног и правилног ношења маски за лице.
 8. Маске за ученике обезбеђују родитељи. Због вишедневног боравка ученика у дому, препоручује се употреба памучних маски које је могуће прати и пеглати ради дезинфекције.
 9. Ученици треба да носе маске у објекту, а нарочито током кретања кроз заједничке просторије и током стајања у линији у трпезарији. У својој соби, напољу, у трпезарији током оброка, током учења у читаоници у којој је обезбеђена дистанца већа од 2 метра између места за учење, дозвољено је да се маска одложи.
 10. Ученици и запослени, као и сва друга лица која улазе у установу (родитељи, добављачи…) морају да имају маску и да прођу мерење телесне температуре на улазу и основну дезинфекцију обуће и руку. Број лица који улазе у установу, треба свести на минимум.
 11. Процес рада организовати тако да се онемогући веће окупљање запослених и да се у што већој мери поштује физичка дистанца (1,5 метар између запослених).
 12. Време и врсту оброка организовати тако да се спречи истовремено окупљање већег броја ученика на линији и да се обезбеди препоручена физичка дистанца у трпезарији (1,5 метар). У установама са трпезаријом мале квадратуре у јеловник чешће уврстити врсте оброка који се могу делити у форми ланч пакета који ће се  конзумирати ван установе, на отвореном.
 13. Избацити из употребе послуживање у трпезарији из посуда за заједничку употребу (кечап, сенф, сланик…) као и самоуслуживање истим прибором из заједничких гондола. Васпитач треба да буде у трпезарији за време послуживања оброка.
 14. Запослени у кухињском блоку, на линији за послуживање треба да носе маске и буду додатно заштићени препреком од стакла, плестигласа и слично.
 15. Водити прецизну евиденцију о спроведеним мерама хигијене објекта.

Препоруке у вези са праћењем зравственог стања ученика и запослених

 1. Свим запосленима и другим лицима треба мерити температуру приликом уласка у установу (бесконтактно). Уколико неко од запослених има повишену температуру и друге симптоме COVID-a 19 одмах га удаљити и упутити на преглед код лекара.
 2. Ученици су обавезни да свако јутро и пред спавање, личним топломером (топломери са живиним стубом нису дозвољени да се користе), самостално мере температуру и уколико имају повишену температуру и друге симптоме болести да одмах о томе обавесте дежурног васпитача. Дежурни васпитач обавештава управу дома и надлежног лекара који даје даље препоруке о поступању. Истовремено се обавештавају и родитељи ученика.
 3. О мерењу температуре води се евиденција у складу са организацијом рада и специфичношћу установе.
 4. Уколико родитељи ученика живе у месту које је у близини дома, ученик се смешта у собу за изолацију до доласка родитеља који су у неодложној обавези да дођу у установу и да одведу ученика код лекара.
 5. У дому ученика није могуће обезбедити услове за самоизолацију, те се она спроводи код куће. Уколико је ученику одређена мера самоизолације због болести, ризичног контакта или сумње на болест, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља или другог законског заступника. Родитељ је обавезан да у што краћем временском року дођу по ученика уколико је одређена мера самоизолације.
 6. Уколико је, по процени надлежног лекара, неопходно хитно поступање а родитељ или други законски заступник није у могућности да у кратком времену дође у установу, позива се хитна помоћ или се на други начин омогућава пружање услуга здравствене заштите.
 7. Установе треба да установе детаљну процедуру поступања у најбољем интересу свих ученика, а у сарадњи са надлежном здравственом и епидемиолошком службом.
 8. Уколико постоји сумња да више ученика или запослених има COVID 19, или се утврди присуство болести код неког од ученика или запослених, неодложно се обавештава надлежни епидемиолог, и друге службе ради предузимања потребних мера.

Препоруке у вези са усељењем ученика у дом

 1. До почетка школске године информисати се о моделу извођења наставе у школама које ученици похађају. Распоред ученика по собама направити тако да се у што већој мери избегне непотребно груписање ученика на малом простору у исто време.
 2. Термине потписивања уговора и усељења испланирати тако да се онемогући истовремено окупљање великог броја ученика и родитеља на малом простору. Потписивање уговора организовати уз поштовање свих епидемиолошких мера.
 3. Због немогућности одржавања родитељских састанака, на време припремити материјале у писаном облику са свим потребним информацијама за родитеље. На сајт установе редовољно постављати све битне информације и важне контакте.
 4. Уколико васпитач жели да одржи групни родитељски састанак, препорука је да се користе платформе које омогућавају састанке већег броја особа на даљину (упутство за употребу таквих платформи налази се на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања). О начину и термину одржавања састанка обавестити родитеље путем писаног материјала.
 5. Приликом уписа у дом тражити од родитеља да потврде писаном изјавом да ученик и чланови породице нису под здравственим надзором, односно да код ученика и чланова породице не постоји сумња на инфекцију нити је потврђена болест COVID 19. Такође је потребно да родитељи дају писану изјаву да су упознати са обавезом да по позиву морају хитно да дођу у установу, а у изузетним случајевима, најкасније у року од 24 часа.
 6. Родитељи треба да дају писану изјаву да су унапред сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежи лекар у одсуству родитеља (хоспитализација, врста терапије и сл).
 7. Информисати родитеље о томе да ће директор установе, уколико се процени да занемарују потребе детета или поступају на начин који битно угрожава здравље и безбедност њиховог детета и других ученика, неодложно обавестити центар за социјални рад, тужилаштво и друге надлежне органе.
 8. Кревете у ученичким собама распоредити тако да размак између узглавља не буде мањи од 2 метра и определити собу/е за изолацију.
 9. Ученике који имају хроничне болести и који су посебно угрожени у случају добијања болести COVID 19 сместити у собе са мањим бројем кревета.
 10. Боравак ученика у установи, треба да буде усклађен са обавезама које имају у школи, у смислу непосредне наставе и испитивања. Од изузетне важности је да се сви ученици, у време када нису у установи или када бораве код куће, понашају одговорно и поштују све препоручене епидемиолошке мере.

Препоруке у вези са реализацијом васпитног рада у установи

 1. План рада установе и Програм васпитног рада испланирати у складу са епидемиолошком ситуацијом, Основни циљ у школској 2020/21. години је пружања подршке ученицима у процесу школовања и чување њиховог здравља и безбедности.
 2. За ученике који бораве у установи а имају наставу на даљину, обезбедити несметан приступ интернету, праћење предавања путем телевизије и друге неопходне техничке услове, а обавезно ако не поседују лични смартфон, таблет или преносни рачунар.
 3. Сва интерна акта установе прилагодити осетљивој епидемиолошкој ситуацији (правила кућног реда, процедуре поступања, прописати могућност одржавања састанака на даљину и друго) и јасно дефинисати појединачне одговорности запослених. Правилима кућног реда прописати мере којима се обезбеђује спровођење свих потребних епидемиолошких мера, а нарочито забрану посета у собама ученика, обавезу ношења маски, забрану окупљања у ходницима, на степеништу и друго.
 4. Обезбедити да ученици учествују у доношењу одлука и да буду редовно и тачно информисани о свим мерама које се предузимају.
 5. Програмом васпитног рада не треба планирати манифестације, прославе као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа. Испланирати све активности у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.
 6. У оквиру недељног радног времена васпитача, а у складу са специфичношћу установе, определити више времена за рад са свим ученицима дома на пословима дежурног васпитача, у циљу обезбеђивања поштовања правила кућног реда, а посебно оних која се односе на спровођење епидемиолошких мера у току оброка, вечерњих и ноћних сати и сл.
 7. Планирати стручна усавршавања којима се развијају дигиталне компетенције васпитача и стручних сарадника (уколико постоји потреба због непоседовања истих) ради праћења учења током наставе на даљину и реализације инструктивног рада са ученицима.
 8. Значајну пажњу посветити обради васпитних тема које су у вези са одржавањем хигијене, спречавањем ширења заразних болести, одговорношћу према заједници, здравственом културом, комуникацијом у фрустрирајућим ситуацијама, критичким односом према информацијама на интернету, развојем капацитета за толеранцију фрустрације (поводом ношења маске, ограничавања кретања у установи…) и слично.
 9. Васпитач групе треба да подстиче ученике да често перу руке и правилно одржавају личну хигијену, али и да покажу одговорност према одржавању хигијене соба и заједничких просторија. Направити договоре о распореду и начину чишћења соба и одржавању хигијене у санитарним чворовима и пратити реализацију договора.
 10. Васпитне активности планирати тако да се одвијају у групама не већим од 15 ученика у простору где је обезбеђена физичка дистанца (пратити препоруке из упутстава која се односе на средње школе).
 11. Слободне активности планирати тако да се у што већој мери изводе напољу и на начин којим се спречава могућност ширења вируса путем аеросола (колективни спорт, масовне манифестације, хорско певање, игранке и сл). Програмом рада спортских секција планирати увежбавање елемената игре и других активности које се могу изводити бесконтактно.
 12. Планирати да се дворишта и простори на отвореном користе за реализацију различитих васпитних активности у установи када год је то могуће (игралишта, летњиковци, простори покривени церадом, наткривене велике терасе и друго).
 13. Препоручују се индивидуални облици рада, као и рад у малој групи уз поштовање свих епидемиолошких мера (ношење маске и физичка дистанца).
 14. Установе су у обавези да о начину реализације васпитног рада воде писану евиденцију и да се сви битни догађаји и примењене мере правовремене и правилно евидентирају.