MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OD BUKE

20.04.2015.

 

Dana 20.04. obeležava se međunarodni dan zaštite od buke, dvadesti put po redu. ZZJZ je  organizavao obeleževanje ovog dana, merenjem buke na većem broju lokaciju u gradu i u saradnji sa Opštinom Kikinda i organizovanjem konferencije za štampu, na kojoj će biti promovisana EKOLOŠKA NEDELJA.

Buka je zvuk koji se subjektivno doživljava kao neprijatan, preglasan, neugodan ili neočekivan. Bukom je ometeno više od 50% evropskog stanovništva, a oko 16% živi u „crnim akustičkim rupama“. Buka ometa spavanje 30% stanovnika Evrope. Buka ugrožava sluh oko 700 miliona ljudi.
Opšti nivo jačine buke u svetu povećava se za 1 dB godišnje.
Buka kojoj su ljudi svakodnevno izloženi je komunalna ili opšta buka i predstavlja veliki problem u gradovima, jer narušava životni komfor. Najveći izvor buke u urbanim sredinama je saobraćaj i industrija. Sposobnost adaptacije, privikavanja na trajni prekomerni zvuk ne postoji.
Dejstvo buke na organizam zavisi od karakteristika buke i individualnih karakteristika ljudskog organizma.

Delovanje buke na organizam može biti auditivno (na čulo sluha) i ekstraauditivno
Auditivni efekti (efekti na čulo sluha) buke se ogladaju u pojavi akutne akustične traume i hronične akustične traume koja za posledicu ima naglvost i gluvoću; Mladi koji često posećuju diskoteke i koji preko čitavog dana slušaju glasnu muziku sa iPod, MP3 uređaja u riziku su da zbog prevelike buke delimično ili sasvim ogluve
Neauditivni efekti su neuroza, poremećaj spavanja, poremećaj ponašanja, ometena sposobnost čitanja, smanjena koncentracije, poremećaj dugoročne i kratkoročne memorije i kardiovaskularne bolesti u prvom redu hipertenzija.

Mere zaštite od buke:
Administrativno – upravne mere: poštovanje Zakonske regulative u oblasti zaštite od buke, strategije zaštite od buke, planovi kontrole nivoa buke u životnoj sredini, planovi za smanjenje nivoa buke iz stacionarnih i mobilnih izvora, strateško mapiranje buke...
Tehničko-tehnološke mere: uračunavanje troškova zaštite od buke u investicione i proizvodne troškove, izolacija od buke adekvatnim građevinskim materijalima, održavanje tehničke ispravnosti vozila
Mere u komunalnoj sredini: podizanje zelenih i drugih sonobarijera (ukopavanje, pojasno zelenilo duž saobraćajnica, širina ulica, postavljanje prepreka širenju zvuka), optimizacija saobraćaja (sinhronizacija svetlosne signalizacije, preusmeravanje saobraćaja, održavanje kolovoza, izgradnja parkirališta...)
Edukacija stanovništva – sticanje znanja o ponašanju i navikama u cilju smanjenja nivoa buke u životnoj sredini.

Dana 20.04.2015. godine, izvršeno je merenje buke na 9 mernih mesta u različitim zonama u gradu Kikinda. Dozvoljeni nivoi buke prema aktuelnoj zakonskoj regulativi Uredba sl.gl.RS 75/2010 za dan u zoni (1) područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi je 50/40 dB (dan i veče/noć), u zoni 2 - turistrička područja, kampovi i školske zone je 50/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 3 čisto stambena područja je 55/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 4 poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečija igrališta je 60/50 dB (dan i veče/noć), a dozvoljeni nivo za zonu 5 gradski centar, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima je 65/55 dB (dan i veče/noć) Rezultati merenja nivoa buke po mernim mestima u našem gradu su sledeći (pojedina su prikazana na slikama):

 

Tabela br. 1 Izmereni nivoi dnevne buke 20.04.2015. u Kikindi

 

 Na 6 od 9 mernih mesta, nivo buke je bio iznad granicama propisanog nivoa (osenčena merna mesta). Najveći izmereni nivo bio je na mernom mestu Piaca i iznosio je 69 dB, a najveće prekoračenje dozvoljenog nivoa buke bilo je kod Bolnice  čak 17 dB. Najniži izmereni nivo bio je u centru kod PUB-a i iznosio je 57 dB.