MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OD BUKE
20.04.2018.

Dana 20.04. obeležava se međunarodni dan zaštite od buke. ZZJZ Kikinda u saradnji sa Gradom Kikinda je organizavao obeleževanje ovog dana, merenjem nivoa buke na 10 lokacija u gradu i prezentovao rezultate merenja nivoa buke.

Buka je zvuk koji se subjektivno doživljava kao neprijatan, preglasan, neugodan ili neočekivan. Bukom je ometeno više od 50% evropskog stanovništva, a oko 16% živi u „crnim akustičkim rupama“. Buka ometa spavanje 30% stanovnika Evrope. Buka ugrožava sluh oko 700 miliona ljudi.
Opšti nivo jačine buke u svetu povećava se za 1 dB godišnje.
Buka kojoj su ljudi svakodnevno izloženi je komunalna ili opšta buka i predstavlja veliki problem u gradovima, jer narušava životni komfor. Najveći izvor buke u urbanim sredinama je saobraćaj i industrija. Sposobnost adaptacije, privikavanja na trajni prekomerni zvuk ne postoji.
Dejstvo buke na organizam zavisi od karakteristika buke i individualnih karakteristika ljudskog organizma.

Delovanje buke na organizam može biti auditivno (na čulo sluha) i ekstraauditivno
Auditivni efekti (efekti na čulo sluha) buke se ogladaju u pojavi akutne akustične traume i hronične akustične traume koja za posledicu ima naglvost i gluvoću; Mladi koji često posećuju diskoteke i koji preko čitavog dana slušaju glasnu muziku sa iPod, MP3 uređaja u riziku su da zbog prevelike buke delimično ili sasvim ogluve
Neauditivni efekti su neuroza, poremećaj spavanja, poremećaj ponašanja, ometena sposobnost čitanja, smanjena koncentracije, poremećaj dugoročne i kratkoročne memorije i kardiovaskularne bolesti u prvom redu hipertenzija.

Mere zaštite od buke:
Administrativno – upravne mere: poštovanje Zakonske regulative u oblasti zaštite od buke, strategije zaštite od buke, planovi kontrole nivoa buke u životnoj sredini, planovi za smanjenje nivoa buke iz stacionarnih i mobilnih izvora, strateško mapiranje buke...
Tehničko-tehnološke mere: uračunavanje troškova zaštite od buke u investicione i proizvodne troškove, izolacija od buke adekvatnim građevinskim materijalima, održavanje tehničke ispravnosti vozila
Mere u komunalnoj sredini: podizanje zelenih i drugih sonobarijera (ukopavanje, pojasno zelenilo duž saobraćajnica, širina ulica, postavljanje prepreka širenju zvuka), optimizacija saobraćaja (sinhronizacija svetlosne signalizacije, preusmeravanje saobraćaja, održavanje kolovoza, izgradnja parkirališta...)
Edukacija stanovništva – sticanje znanja o ponašanju i navikama u cilju smanjenja nivoa buke u životnoj sredini.

Izvršeno je merenje buke na 10 mernih mesta u različitim zonama u gradu Kikinda. Dozvoljeni nivoi buke prema aktuelnoj zakonskoj regulativi Uredba sl.gl.RS 75/2010 za dan u zoni (1) područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi je 50/40 dB (dan i veče/noć), u zoni 2 - turistrička područja, kampovi i školske zone je 50/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 3 čisto stambena područja je 55/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 4 poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečija igrališta je 60/50 dB (dan i veče/noć), a dozvoljeni nivo za zonu 5 gradski centar, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima je 65/55 dB (dan i veče/noć) Rezultati merenja nivoa buke po mernim mestima u našem gradu su sledeći:

Tabela br. 1 Izmereni nivoi dnevne buke aprila 2018. u Kikindi

tabela

*ms –merna serija

Najviši prosečni nivo buke bio je u prvoj mernoj seriji i iznosio je 61,54 dB za sva merna mesta, a najniži prosečni nivo buke bio je u petoj mernoj seriji i iznosio je 46,18 dB
Najviši izmereni nivo buke bio je na mernom mestu Idea-Svetosavska u II mernoj seriji
Najniži izmereni nivo buke bio u V mernoj seriji na mernom mestu Centar grada-Pozorište

Dana 20.04.2018. u Radionici Tehničke škole u Kikindi povodom Međunarodnog dana zaštite od buke Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Kikinda-Miroslava Krnić i ZZJZ Kikinda-dr Sanja Brusin Beloš održali su predavanja o vrstama buke, izvorima buke, dejstvu na zdravlje ljudi, merama zaštite. Tom prilikom je meren nivo buke u radionici pri uključenim mašina i izmeren je nivo buke-LAeq od 70,1 dB.

xxx1yyy2