MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OD BUKE

                                                  20. 04. 2014.

 

 

Dana 20.04. obeležava se međunarodni dan zaštite od buke, devetnaesti put po redu. ZZJZ je u saradnji sa 

Opštinom Kikinda organizavao obeleževanje ovog dana, merenjem buke na većem broju lokaciju u gradu i

 organizovanjem konferencije za štampu. Pored toga štampan je prigodan materijal u vidu postera.

Buka je zvuk koji se subjektivno doživljava kao neprijatan, preglasan, neugodan ili neočekivan. Bukom je 

ometeno više od 50% evropskog stanovništva, a oko 16% živi u „crnim akustičkim rupama“. Buka ometa 

spavanje 30% stanovnika Evrope. Buka ugrožava sluh oko 700 miliona ljudi.

Opšti nivo jačine buke u svetu povećava se za 1 dB godišnje.

Buka kojoj su ljudi svakodnevno izloženi je komunalna ili opšta buka i predstavlja veliki problem u gradovima,

 jer narušava životni komfor. Najveći izvor buke u urbanim sredinama je saobraćaj i industrija. Sposobnost 

adaptacije, privikavanja na trajni prekomerni zvuk ne postoji.

Dejstvo buke na organizam zavisi od karakteristika buke i individualnih karakteristika ljudskog organizma.

Delovanje buke na organizam može biti auditivno (na čulo sluha) i ekstraauditivno 

Auditivni efekti (efekti na čulo sluha) buke se ogladaju u pojavi akutne akustične traume i hronične akustične

 traume koja za posledicu ima naglvost i gluvoću; Mladi koji često posećuju diskoteke i koji preko čitavog 

dana slušaju glasnu muziku sa iPod, MP3 uređaja u riziku su da zbog prevelike buke delimično ili sasvim 

ogluve 

Neuditivni efekti su neuroza, poremećaj spavanja, poremećaj ponašanja, ometena sposobnost čitanja, 

smanjena koncentracije, poremećaj dugoročne i kratkoročne memorije i kardiovaskularne bolesti u prvom 

redu hipertenzija.

 Mere zaštite od buke:

Administrativno -  upravne mere: poštovanje Zakonske regulative u oblasti zaštite od buke, strategije zaštite od buke, planovi 

kontrole nivoa buke u životnoj sredini, planovi za smanjenje nivoa buke iz stacionarnih i mobilnih izvora, 

strateško mapiranje buke...

Tehničko -tehnološke mere: uračunavanje troškova zaštite od buke u investicione i proizvodne troškove, izolacija od 

buke adekvatnim građevinskim materijalima, održavanje tehničke ispravnosti vozila 

Mere u komunalnoj sredini: podizanje zelenih i drugih sonobarijera (ukopavanje, pojasno zelenilo duž 

saobraćajnica, širina ulica, postavljanje prepreka širenju zvuka), optimizacija saobraćaja (sinhronizacija 

svetlosne signalizacije, preusmeravanje saobraćaja, održavanje kolovoza, izgradnja parkirališta...) 

Edukacija stanovništva – sticanje znanja o ponašanju i navikama u cilju smanjenja nivoa buke u životnoj 

sredini.

 Dana 16.04.2014. godine, izvršeno je merenje buke na 14 mernih mesta u različitim zonama u gradu 

Kikinda. Dozvoljeni nivoi buke prema aktuelnoj zakonskoj regulativi Uredba sl.gl.RS 75/2010 za dan u 

zoni (1) područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi je 50/40 dB (dan i veče/noć), u zoni 2 - turistrička područja, kampovi i školske 

zone je 50/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 3 čisto stambena područja je 55/45 dB (dan i veče/noć), u zoni 4 

poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečija igrališta je 60/50 dB (dan i veče/noć), a dozvoljeni nivo za zonu 5 gradski centar, 

zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima je 65/55 dB (dan i veče/noć) Rezultati merenja nivoa buke po mernim mestima u 

našem gradu su sledeći (pojedina su prikazana na slikama):

 

 

 

Tabela br. 1 Izmereni nivoi dnevne buke 16,04,2014, u Kikindi

 

Merno mesto 

Merodavni nivo buke

/izmerena buka/ (dB)

Dozvoljeni nivo dnevne buke (dB)

1. Železnička stanica 

57

65 (zona V)

2. Kikindski mlin

55

60 (zona IV)

3. Bolnica

63

50 (zona I)

4. Autobuska stanica

66

65 (zona V)

5. Stadion Žak

63

65 (zona V)

6. MUP

65

65 (zona V)

7. Raskrsnica Svetosavka i Đoke Radaka

63

65 (zona V)

8. Tehnička škola

63

50 (zona II)

9. Livnica mikronaselje

69

65 (zona V)

10. Hram Kozma i Damjan

61

55 (zona III)

11. SC Jezero

56

50 (zona I)

12. Pijaca

61

60 (zona IV)

13. PUB (centar)

52

65 (zona V)

14. Kružni tok

63

65 (zona V)

 

Na 7 od 14 mernih mesta, nivo buke je bio iznad granicama propisanog nivoa (osenčena merna mesta). 

Najveći izmereni nivo bio je na mernom mestu Livnica mikronaselje i iznosio je 69 dB, a najveće prekoračenje

 dozvoljenog nivoa buke bilo je kod Bolnice i kod Tehničke škole, čak 13 dB. Najniži izmereni nivo bio je u

 centru kod PUB-a i iznosio je 52 dB.