Kvalitet vazduha Senta - XII 2009

IZVEŠTAJ

I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA

PODACI O KORISNIKU:

Naziv korisnika : OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ SENTA, n/r gđe Valerija Tuza

Adresa i sedište : Glavni Trg 1 Senta

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.MZ Kertek

2.MZ Kertek, dvorište katoličke crkve

Datum izdavanja rezultata: 16.01.2010.

 

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Senta br. 01- 181/2008 od 20. 05. 2008. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2009. godine sa mišljenjem.

Na 1 mernom mestu - MZ Kertek, dvorište katoličke crkve na izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink, živa, arsen, nikl i hrom). Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek dvorište katoličke crkve je u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i iznosila je 71.34 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmeno niže vrednosti. Ali tokom ovog meseca utvrđena je niska pH vrednost padavina (5.23 u aerosedimentu), te konstatujemo prisustvo kiselih kiša.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma, žive, hroma, arsena i nikla merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije. Koncentracija cinka, olova i kadmijum u granicama propisanim u odnosu na Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (pravilnik ne prpisuje GVI za živu, hrom, arsen i nikal).

 

Koncentracija čađi, prosečna mesečna (GVI je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Pravilnikom i prosečno iznosila 1.1 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja je iznosila 2 µg/m3.

 

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3) i prosečno mesečno iznosile 4.0 µg/m3, sa maksimalnom koncentracijom od 14 µg/m3.

 

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom (GVI je 85 µg/m3) i prosečno iznosila 6.6 µg/m3, sa maksimalnom koncentracijom od 10 µg/m3.

 

Kraj izveštaja