Kvalitet vazduha Kikinda II - 2018

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec februar 2018. godine

 

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice)
3.SRC Jezero Kikinda-
4.Nakovo, Krajiška 6
5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107
6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante
7.Rusko Selo, dvorište MZ
8.Banatska Topola, dvorište MZ
9.Bašaid, dvorište Ambulante
10.Iđoš, dvorište MZ
11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118
12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 13.03.2018.

Na svih 12 mernih mesta izvršena je aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 128,62 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ-Kikinda do 159,3 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje-Kikinda. Na mernom mestu Jezero-Kikinda koncentracija je bila 141.98 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br.1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila u granicama propisanih Uredbom u selima i kretale su se od 113,85 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđoš do 197,95 mg/m2/dan na mernom mestu u Bašaid. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

128,62

450

6.65

2

Mikronaselje

159,33

450

6,68

3

SC Jezero

141,98

450

6,64

4

Nakovo

250,95

450

6,84

5

B.V.Selo

240,1

450

6,67

6

N.Kozarci

207,37

450

6,64

7

R.Selo

196,71

450

6,57

8

B.Topola

225,79

450

6,2

9

Bašaid

223,16

450

6,12

10

Iđoš

228,76

450

6,32

11

Sajan

245,8

450

6,24

12

Mokrin

210,53

450

6,3

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 3.5 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 8.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 4.96 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 12.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.0 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 12.29 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 17.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 17.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 8.25 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 7.18 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 97 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 16.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 13.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 20.0 do 44.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 29.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 20 do 67 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 36.1 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 18.0 do 38.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 26.7 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 1 od 7 dana koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) i kretala se od 18.0 do 64.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 32.9 µg/m3 i u granicama GV je). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14.29%, dok je DGO prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 25.57%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 25.57%, a DGO u 4 od 7 uzoraka ili u 57.14%.
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je srednjeg kvaliteta zbog povremene pojave prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10, te osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, mogu osetiti povremene lagane respiratorne smetnje.
Predlog mera: Smanjiti emisuju prašine pošumljavanjem okoline, pranjem ulica i održavanjem higijene naselja. Smanjiti udeo čvrstog goriva i nafte za zagrevanje, a povećati udeo prirodnog gasa, struje i drugih ekoloških goriva (sunčeva energija, vetar..).