Kvalitet vazduha Kikinda VI - 2018.

Ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kikinda - izveštaj za mesec jun 2018. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Bunar I (aerosediment, suspendovane čestice)
3.SRC Jezero Kikinda-
4.Nakovo, Krajiška 6
5.Banatsko Veliko Selo, Desanke Maksimović 107
6.Novi Kozarci, dvorište Ambulante
7.Rusko Selo, dvorište MZ
8.Banatska Topola, dvorište MZ
9.Bašaid, dvorište Ambulante
10.Iđoš, dvorište MZ
11.Sajan, dvorište Etno kuće Velika 118
12.Mokrin, dvorište MZ

Datum izdavanja rezultata: 12.07.2018.

Na svih 12 mernih mesta izvršena je aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile iznad granica propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 588,3 mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero Kikinda do 1043,1 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ Kikinda koncentracija je bila 619.5 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br.1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila iznad granica propisanih Uredbom u svim selima izuzev Mokrina, Sajana i B.Topole, a kretale su se od 110,16 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu do 1351,5 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.

Tabela br. 1

Rb

Merno Mesto

Izmerena vrednost UTM (mg/m2/dan)

MDK za UTM (mg/m2/dan)

pH

1

ZZJZ

619,5

450

6.49

2

Mikronaselje

1043,1

450

6,45

3

SC Jezero

588,3

450

6,33

4

Nakovo

1351,5

450

7,02

5

B.V.Selo

1089,24

450

6,63

6

N.Kozarci

1063,05

450

6,50

7

R.Selo

553,0

450

6,55

8

B.Topola

430,08

450

6,43

9

Bašaid

864,96

450

6,63

10

Iđoš

589,1

450

6,52

11

Sajan

377,95

450

6,26

12

Mokrin

110,16

450

6,69

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.2 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 3.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.27 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 2.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10.6 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.53 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 16.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 5.37 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 5.07 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 97 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 19.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 22.0 do 52.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 35.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 37 do 78 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 52.3 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 15.0 do 37.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 22.9 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) i kretala se od 23.0 do 44.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 29.4 µg/m3 i u granicama GV je). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14.28%, dok je DGO prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.57%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14.28%, a DGO u 5 od 7 uzoraka ili u 71.42%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom svih 5 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25.71 µg/m3), a kretala se od 6.0 do 16.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 10.4 µg/m3 što je u propisanim granica za GV i TV).
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta pogotovo zbog obilnih kiša koje su pročistile vazduh (visoke vrednosti koncentracija ukupnih taložnih materija) te nije bilo pojave prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica TSP, PM10 i PM2,5 te čak ni osetljive kategorije ljudi: deca, hronični bolesnici, stare osobe i trudnice, nisu osećali respiratorne smetnje.
Predlog mera: Smanjiti emisuju prašine pošumljavanjem okoline, pranjem ulica i održavanjem higijene naselja. Smanjiti udeo čvrstog goriva i nafte za zagrevanje, a povećati udeo prirodnog gasa, struje i drugih ekoloških goriva (sunčeva energija, vetar..).