Kvalitet vazduha Kanjiža VII - 2016

 

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Kanjiža - izveštaj za mesec JUL 2016. godine

PODACI O UZORKU:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

Mesto uzorkovanja:
1.Opština Kanjiža
Datum izdavanja rezultata: 15.08.2016.


  

Na 1 mernom mestu – Opština Kanjiža izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink, arsen, hrom, nikl), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije uspendovanih čestica PM10 na istom mernom mestu. Na istom mernom mestu izvršena je tokom 7 dana i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je mernom mestu Opština Kanjiža u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 267.01 mg/m2/dan. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na datom mernom mestu i iznosi 7.46.

Koncentracije teških metala i metaloida (cink, olovo, kadmijum, arsen, hrom, nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta, a koncentracije žive u skladu sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

    Koncentracija čađi, prosečna sedmodnevna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.86 µg/m3, као i maksimalna prosečna dnevna koncentracija која је iznosila 3.0 µg/m3.

Prosečna sedmodnevna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 12.14 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 16.0 µg/m3.

Prosečna sedmodnevna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 105 µg/m3) i prosečno iznosila 4.57 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 9.0 µg/m3.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu Opština Kanjiža u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3), a kretale su se od 20.0 do 40.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosi 26.3 µg/m3, i takođe je u propisanim granicama.