Kvalitet vazduha Kanjiza VIII - 2017

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na teritoriji opštine Kanjiža - izveštaj za mesec avgust 2017. godine

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.Opština Kanjiža
Datum izdavanja rezultata: 15.09.2017.

Na 1 mernom mestu – Opština Kanjiža izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink i nikl). Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 na istom mernom mestu, kao i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom 7 dana u mesecu.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu Opština Kanjiža je iznad granica propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 131.37 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina i iznosi 7.02.

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum i nikl) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije (Pb, Cd, Ni), a koncentracije cinka (Zn) su u skladu sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

Koncentracija čađi, prosečna 7 dnevna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.00 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija i iznosila je 1,0 µg/m3.

Prosečna sedmodnevna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno sedmodnevno je iznosila 10.0 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 10.0 µg/m3.

Prosečna sedmodnevna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 11.29 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 36.0 µg/m3.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu Opština Kanjiža u granicama propisanim prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3), a kretale su se od 18.0 do 25.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 21,6 µg/m3, i u propisanim granicama je. Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) GGO nije prekoračena ni u jednom od 7 uzoraka ako ni DGO
Zdravstveni efekti: Kvalitet vazduha u gradu je zadovoljavajućeg kvaliteta.