Kvalitet vazduha Senta VI - 2016

 

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Senta - izveštaj za mesec JUN 2016. godine

PODACI O UZORKU:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

Mesto uzorkovanja:
1.MZ Kertek
2.Bolnica
Datum izdavanja rezultata: 11.07.2016.


   

Na 2 merna mesta - MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, nikl, kadmijum, živa, olovo, selen. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na oba merna mesta u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) Na mernom mestu MZ Kertek iznosi 308.5 mg/m2/dan, a na mernom Bolnica 290.76 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu Bolnica i iznosi 6.83, dok na mernom mestu MZ Kertek koja iznosi 6.89.

Koncentracije teških metala i metaloida (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta, a koncentracije žive u skladu sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

    Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.00 µg/m3, као i maksimalna prosečna dnevna koncentracija која је iznosila 1.0 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 10.40 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 16.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 105 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 1.6 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 4.0 µg/m3.

Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 20.0 do 53.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosi 37.6 µg/m3, i takođe je u propisanim granicama. Tokom ovog meseca prosečna koncentracija je slična u odnosu na prethodni mesec i nije bilo prekoračenja MDK.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova, nikla i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.