Kvalitet vazduha Senta VI - 2017

Ispitivanje vazduha – aerosedimenta i teških metala

na podučju opštine Senta - izveštaj za mesec jun 2017. godine

 

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.MZ Kertek
2.Bolnica
Datum izdavanja rezultata: 14.07.2017.


    Na 2 merna mesta - MZ Kertek i Bolnica izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, relevantnih anjona i katjona, bitne fizičkohemijske osobine padavina i teški metali (olovo, kadmijum, cink), a u periodu od 7 dana merene su koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP na mernom mestu MZ Kertek. U 5 od 7 dana se u TSP su određeni teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, a tokom 1 dana selen. Tokom 7 dana, merene su koncentracije suspendovanih čestica PM10 na mernom mestu MZ Kertek. Na mernom mestu MZ Kertek izvršena je i analiza sumpor dioksida, čađi i azotdioksida tokom svih dana u mesecu.

Koncentracija ukupnih taložnih materija je na mernom mestu MZ Kertek je iznad granica propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/10, 63/13. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i iznosi 2680.53 mg/m2/dan, dok na mernom mestu Bolnica iznosi 169.26 mg/m2/dan i u propisanim granicama je. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale srazmene vrednosti izmenim ukupnim taložnom materijama. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernom mestu Bolnica i iznosi 6.20, a na mernom mestu MZ Kertek je izrazito snižena i iznosi 3.83. Obzirom na visoku vrednost UT i izrazito snižen pH uzorka, ali i na vrednost za UT i pH na drugom mernom mestu, izražavamo sumnju da je u pitanju kontaminacija uzorka!

Koncentracije teških metala (cink, olovo, kadmijum) merenih metodom aerosedimenta, bile su ispod granice detekcije na oba merna mesta (Pb, Cd), a koncentracije cinka (Zn) u skladu sa stručnim doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala u padavinama.

    Koncentracija čađi, prosečna mesečna (MDK je 50 µg/m3) je bila u granicama propisanim Uredbom i prosečno je iznosila 1.3 µg/m3, dok je maksimalna prosečna dnevna koncentracija i iznosila je 2 µg/m3.

Prosečna mesečna i prosečne dnevne koncentracije sumpordioksida (SO2) su bile u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV i TV je 125 µg/m3). Prosečno mesečno je iznosila 10.00 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna izmerena koncentracija je bila 10.0 µg/m3.

Prosečna mesečna kao i prosečne dnevne koncentracije azotdioksida (NO2) su bile u granicama propisanim za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) prema Uredbi (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) i prosečno mesečno iznosila 4.37 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je bila 7.0 µg/m3.

Koncentracije ukupnih suspendovanih čestica TSP su tokom svih 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretale su se od 25.0 do 87.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 46.6 µg/m3, i u propisanim granica je. Tokom ovog meseca prosečna koncentracija je nešto viša u odnosu na prethodni mesec i nije bilo prekoračenja MDK.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, i selena su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracije suspendovanih čestica PM10 su tokom 1 od 7 dana bile na mernom mestu MZ Kertek bile iznad granica propisanih prema Uredbi (GV i TV od 50 µg/m3) ili u 14,19%, a kretale su se od 22.0 do 55.0 µg/m3. Prosečna koncentracija iznosila je 36,1 µg/m3, i u propisanim granica i nešto je viša u odnosu na prethodni mesec.