Kvalitet vode VII 2009

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za JUL mesec 2009 godine u Opštini Kikinda


Tokom JULA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u Opštini Kikinda od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje a u pojedinim uzorcima i povećane koncentracije gvožđa, mutnoće.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 7.95% neispravnih uzoraka, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (18.18%), odnosno 12.9% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (19.35%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 57.2% neispravnosti, i 42.8% termotolerantne koliformne bakterije, što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 100% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, što je sasvim zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Tokom JULA meseca uzorkovano je 30 uzorka vode za piće u Opštini Novi Kneževac od kojih je 10 u gradu i 20 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 10 uzoraka vode iz gradskog i u 20 uzoraka iz seoskih vodovoda.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, i povećane boje. Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 50% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, i povećane boje i gvožđa i oksidabilnosti u jednom uzorku. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 60% neispravnih uzoraka, što je veoma visok procenat neispravnosti, odnosno 35% neispravnih uzoraka za sela. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Novi Kneževac je takva da 100% neispravnosti jeste posledica prisustva pseudomonas aeruginosa, što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 100% neispravnih uzoraka čine termotolerantne koliformne bakterije, što takođe nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Tokom JULA meseca uzorkovano je 32 uzorka vode za piće u Opštini Čoka od kojih je 6 u gradu i 26 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 6 uzoraka vode iz gradskog i u 26 uzoraka iz seoskih vodovoda. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti i povećane boje. Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 88.46% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane koncentracije amonijaka, i povećane boje i oksidabilnosti.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 50% neispravnih uzoraka, što je veoma visok procenat neispravnosti, odnosno 11.53% neispravnih uzoraka za sela. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Čoka je takva da 100% neispravnosti jeste posledica povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 66% neispravnih uzoraka čine termotolerantne koliformne bakterije, a 33% aerobne mezofilne bakterije, što takođe nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.

Tokom JULA meseca uzorkovano je 32 uzorka vode za piće u Opštini Ada od kojih je 24 u gradu i 8 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 24 uzoraka vode iz gradskog i u 8 uzoraka iz seoskih vodovoda.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti i povećane boje i u pojedinim uzorcima aminijaka. Hemijska ispravnost vode za piće u selima je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti, povećane koncentracije amonijaka u pojedinim uzorcima, i povećane boje.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 8.33% neispravnih uzoraka, što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti, odnosno 25% neispravnih uzoraka za sela. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Ada je takva da 100% neispravnosti jeste posledica povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što je zadovoljavajuća struktura
neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 50% neispravnih uzoraka čine termotolerantne koliformne bakterije, a 50% aerobne mezofilne bakterije, što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Tokom JULA meseca uzorkovano je 14 uzorka vode za piće u Opštini Senta (samo grad). Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 14 uzoraka vode iz gradskog. Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti i
povećane boje i u pojedinim uzorcima amonijaka. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 14.28% neispravnih uzoraka, što je skoro zadovoljavajući procenat neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Senta je takva da 100% neispravnih uzoraka jeste posledica prisustva termotolerantnih koliformnih bakterija, što nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka skoro zadovoljavajući u gradu Kikinda, ali je nešto viši u selima Opštine, sa aspekta preporuka SZO.


HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESEC JUL 2009. godine

Vodovod

 

 

Higijenski pregled

 

 

fiziko-hemijski

 

mikrobiološki

broj uzetih

neispravni

uzroci neispravnosti

broj uzetih

neispravni

uzroci neispravnosti

 

 

uzoraka

broj

%

 

uzoraka

broj             %

Kikinda

grad

66

66

100

 

88

7

7.95

*

sela

18

18

100

62

8

12.90

Novi Kneževac

grad

10

10

100

KMnO4, NH3, boja

10

6

60.00

sela

20

10

50.00

20

7

35.00

Čoka

grad

6

6

100.00

mutnoća rez.hlor arsen

6

3

50.00

sela

26

23

88.46

26

3

11.53

Senta

grad

14

14

100

Ec gvožđe

14

2

14.28

Ada

grad

24

24

100

 

24

2

8.33

sela

8

8

100

8

2

25.00

Ukupno:

192

179

93.22

 

258

40

15.50

 

*
Kikinda grad bunari: AMB 4,Citrobacter sp.fek. porekla 2
Kikinda sela bunari: AMB 4
Kikinda grad mreža: Citrobacter sp.ne fek.porekla 1
Kikinda sela mreža: AMB 4
Novi Kneževac grad bunari: Pseudomonas aeruginosa 2
Novi Kneževac sela bunari: Citrobacter sp.fek.porekla 3
Novi Kneževac grad mreža: Pseudomonas aeruginosa 4
Novi Kneževac sela mreža: Citrobacter sp.fek.porekla 4
Čoka grad bunari: AMB 1
Čoka sela bunari: AMB 1, Citrobacter sp.fek. porekla 1
Čoka grad mreža: AMB 2
Čoka sela mreže: Enterobacter sp.fek.porekla 1
Senta grad bunari:0
Senta grad mreza:E.Coli 1,Citrobacter freundi fek.porekla 1
Ada grad bunari: AMB 2
Ada sela bunari: AMB 1
Ada grad mreža: 0
Ada sela mreža: E.Coli 1