Kvalitet bazenske vode I-IX 2009.

Tokom devet meseci 2009 uzorkovano je 192 uzoraka bazenske vode u kojima je vršena mikrobiološka analiza i 165 u kojima je vršena hemijska analiza.

 

Mikrobiološke analize vršene su u 192 uzoraka od kojih je 31 bilo neispravno ili 16.14%. Struktura neispravnosti je takva da su svi neispravnih uzorci, neispravni zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija ili prisustva uslovno patogenih bakterija. Svi bazeni u Kikindi i Banatskom Velikom Selu imaju 100% mikrobiološki ispravnu vodu. Međutim, oba bazena u Kanjiži zbog nepostojanja sistema za prećišćavanje vode, imaju ogroman procenat mikrobiološke neispravnosti vode koja iznosi 91.66% za veliki bazen i 91.66% za mali bazen

 

Hemijske analize vršene su u 165 uzoraka, gde je 50 uzorka su bila neispravna ili 30.3%. Osnovni razlog neispravnosti u Kikindi je povećana pH vrednost vode, povećana koncentracija rezidualnog hlora i povećana elektroprovodljvost, a u Kanjiži povišena oksidabilnost, povećana koncentracija amonijaka i povećana boja. Razlozi ovakve vrste neispravnosti su nedovoljno adekvatni sistemi za prečišćavanje vode.

 

Generalno ističimo dobar kvalitet bazenske vode u bazenima Kikinde i u bazenu u Senti i loš kvalitet bazenske vode vode u Kanjiži. Ova voda pripada vodama termomineralnog tipa, ali se mora ugraditi sistem za prečišćavanje obzirom da je rizična po zdravlje u mikrobiološkom smislu.