Kvalitet vode IX 2010

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za SEPTEMBAR mesec 2010 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom SEPTEMBRA meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 68 uzoraka vode iz gradskih i u 28 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 40 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 52 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 25.92% neispravnih uzoraka, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (26.46%), odnosno 22.5% neispravnih uzoraka za sela, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (40.0%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 85.7% neispravnosti, a 7.14% čine termotolerantne koliformne bakterije i 7.14% pseudomonas aeruginosa, što nije sasvim zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 94.4% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije i 5.6% pseudomonas aeruginosa. Ova mikrobiološka struktura neispravnih uzoraka, je prihvatljiva.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA Septembar _2010. g.

Vodovod

Higijenski pregled

fiziko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

68

68

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća,EC,Arsen,Gvožđe,

Natrijum

108

28

25,92

*

sela

28

28

100

80

18

22,5

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

8

40,00

20

4

20,00

Čoka

grad

5

0

0

5

0

0

sela

26

23

88,46

26

2

7,69

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

16

16

100

16

2

12,5

sela

8

8

100

8

1

12,5

Ukupno:

195

175

89,74

287

55

19,16

*

Kikinda grad bunari:AMB 15,Klebsiella pn. termotolerantna 1

Kikinda sela bunari:AMB 4

Kikinda grad mreža:AMB 9,Pseudomonas aeruginosa 2, Klebsiella pn. termotolerantna 1

Kikinda sela mreža: AMB 13,Pseudomonas aeruginosa 1

Novi Kneževac grad bunari:0

Novi Kneževac sela bunari:AMB 1

Novi Kneževac grad mreža:0

Novi Kneževac sela mreža: AMB3

Čoka grad bunari:0

Čoka sela bunari: Pseudomonas aeruginosa 1

Čoka grad mreža:0

Čoka sela mreže:AMB 1

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Ada grad bunari:AMB 1

Ada sela bunari:AMB 1

Ada grad mreža:AMB 1

Ada sela mreža:0