Kvalitet vode X-2010

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za OKTOBAR mesec  2010. godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom OKTOBRA meseca uzorkovano je 149 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 61 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 43 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 22 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 19.31% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (25.92%), odnosno 16.39% neispravnih uzoraka za sela, što je takođe niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (22.5%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 94.11% neispravnosti, a 5.89% čine termotolerantne koliformne bakterije, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 90.0% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije i 10.0% sulfitoredukujuće klostridije (1 uzorak). Ova mikrobiološka struktura neispravnih uzoraka, je prihvatljiva obziro da je u pitanju jedan uzorak.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  OKTOBAR_2010. god

Vodovod

Higijenski pregled

fiziko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

88

17

19,31

*

sela

18

18

100

61

10

16,39

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

6

60,00

sela

20

13

65,00

20

6

30,00

Čoka

grad

5

0

0

5

1

20,00

sela

26

23

88,46

26

7

26,92

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

14

14

100

14

0

0

sela

6

6

100

6

0

0

Ukupno:

179

164

91,62

244

47

19,26

*

Kikinda grad bunari: AMB 12

Kikinda sela bunari: 0

Kikinda grad mreža: AMB 4, Enterococcus 1

Kikinda sela mreža: AMB 9, Sulfit. Klostridije 1

Novi Kneževac grad bunari: AMB 2, Pseudomonas aerugimosa 1

Novi Kneževac sela bunari:AMB 1

Novi Kneževac grad mreža: AMB 3

Novi Kneževac sela mreža: AMB 1, Citrobacter fr term. 1, klebsiella pn ter. 1, E.coli 1,P.Aeruginosa 1

Čoka grad bunari: 0

Čoka sela bunari: AMB 2, Citrobacter fr. Termot.1

Čoka grad mreža: AMB 1

Čoka sela mreže: AMB 3, Citrobacter fr. Termot. 1

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada sela bunari: 0

Ada grad mreža: 0

Ada sela mreža: 0