Kvalitet vode XI -2010

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za NOVEMBAR mesec 2010 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom NOVEMBRA meseca uzorkovano je 210 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 130 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 64 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 30.76 % neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (19.31%), odnosno 23.75 % neispravnih uzoraka za sela, što je takođe viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (16.39%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 90.0% neispravnosti, 7.50% čine netermotolerantne koliformne bakterije, a 2,50% termotolerantne koliformne bakterije(1 uzorak), što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 94.73% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije i 5.27% termotolerantne koliformne bakterije(1 uzorak). Ova mikrobiološka struktura neispravnih uzoraka, je prihvatljiva obzirom da je u pitanju jedan uzorak.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u gradu i selima opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA NOVEMBAR _2010. g

Vodovod

Higijenski pregled

fiziko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća rez.hlor

130

40

30,76

*

sela

18

18

100

80

19

23,75

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

6

30.00

20

8

40,00

Čoka

grad

5

0

0

5

3

60,00

sela

26

23

88,46

26

12

46,15

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

0

0

sela

4

4

100

4

0

0

Ukupno:

175

153

87,42

301

82

27,24

*

Kikinda grad bunari:AMB 12

Kikinda sela bunari:AMB 7

Kikinda grad mreža: AMB 24,Klebsiellae ox. netermotolerantne 3,Klebsiellae pn. termotolerantne 1

Kikinda sela mreža:AMB 11, Klebsiellae pn. termotolerantne 1

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari:AMB 3

Novi Kneževac grad mreža:0

Novi Kneževac sela mreža:AMB 5

Čoka grad bunari:AMB 2

Čoka sela bunari:AMB 5

Čoka grad mreža:AMB 1

Čoka sela mreže:AMB 7

Senta grad bunari:0

Senta grad mreža:0

Ada grad bunari:0

Ada sela bunari:0

Ada grad mreža:0

Ada sela mreža:0