Kvalitet vode V - 2011

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za MAJ mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom MAJA meseca uzorkovano je 210 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 130 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 64 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 27.69% neispravnih uzoraka, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (21.53%), odnosno 10.0% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (5.0%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 94.4% neispravnosti, dok 5.6% čine termotolerantne koliformne bakterije, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 72.2% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, a 27.7% termotolerantne koliformne bakterije, što nije povoljna struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA MAJA 2011. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fiziko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, Ec

130

36

27.69

*

sela

18

18

100

80

18

22.5

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

1

10.00

sela

20

0

0

20

4

20.00

Čoka

grad

5

0

0

5

1

20.00

sela

26

19

73.07

26

12

46.15

Senta

grad

14

14

100

14

4

28.57

Ada

grad

12

12

100

12

3

25.00

sela

8

8

100

8

3

37.5

Kanjiža

grad

4

2

50.00

4

0

0

sela

16

0

0

16

0

0

Ukupno:

199

149

74.87

325

82

25.23

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 8, Enterobacter sp.termotolerantni 1             Senta grad bunari: AMB 1

Kikinda sela bunari:AMB 4, Citrobacter sp.termotolerantni 1                Senta grad mreža: AMB 2, Kl.pneumoniae 1

Kikinda grad mreža:AMB 26, Enterobacter sp.termotolerantni 1            Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža:AMB 9, E.coli 2, Enterobacter sp.termotolerantni 2   Ada sela bunari: AMB 1

Novi Kneževac grad bunari: 0                                                          Ada grad mreža: AMB 2

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2                                                  Ada sela mreža: AMB 2

Novi Kneževac grad mreža: AMB 1                                                Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2                                                  Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: AMB 1                                                                  Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 4, Proteus vrste 1, Ps.aeruginosa 1                     Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: AMB 4, E.coli 1, Citrobacter sp.termotolerantni 1