Kvalitet vode VI - 2011

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za JUN mesec 2011 godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom JUNA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 42 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 21.59% neispravnih uzoraka, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (27.69%), odnosno 27.41% neispravnih uzoraka za sela, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (10.0%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 88.23% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 5.88% termotolerantne koliformne bakterije  i 5.88% sulfitoredukujući anaerobi, što nije sasvim povoljna struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA JUNA  2011. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fiziko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, Ec

88

19

21.59

*

sela

18

18

100

62

17

27.41

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

2

20.00

sela

20

4

20.00

20

3

15.00

Čoka

grad

5

5

100

5

1

20.00

sela

26

24

92.30

26

5

19.23

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

12

12

100

12

1

8.33

sela

8

8

100

8

2

25.00

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

4

25.00

16

1

6.25

Ukupno:

199

169

84.92

265

52

19.62

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 12                                       Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 4                                             Senta grad mreža: AMB 1

Kikinda grad mreža: AMB 7                                          Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža: AMB 11, Enterococcus sp.1,       Ada sela bunari: Citrobacter freundii termot.1

Sulfitoredukujući sporogeni anaerobi 1

Novi Kneževac grad bunari: AMB 1                              Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 2                                                Ada sela mreža: AMB 1

Novi Kneževac grad mreža: AMB 1                               Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 1                                                Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: AMB 1                                                 Kanjiža sela bunari: Sulfitored.spor.anaerobi 1

Čoka sela bunari:                AMB 3                                                   Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: AMB 1, Citrobacter sp.neterm.1