Kvalitet vode VII - 2011

Категорија: Вода (извештаји) Погодака: 1228

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za

JUL mesec 2011 godine u Opštini Kikinda

 

Tokom JULA meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 42 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 25.00% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (21.59%), odnosno 22.58% neispravnih uzoraka za sela, što je nešto niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (27.41%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 85.7% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, a 14.28% termotolerantne koliformne bakterije, što nije sasvim povoljna struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  JULA  2011. godine

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća rez.hlor

Fe, Ec, As

88

22

25.00

*

sela

18

18

100

62

14

22.58

Novi Kneže-

vac

grad

10

8

80.00

10

1

10.00

sela

20

12

60.00

20

3

15.00

Čoka

grad

5

5

100

5

0

0

sela

26

22

84.61

26

1

3.84

Senta

grad

14

14

100

14

2

14.28

Ada

grad

12

12

100

12

2

16.66

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

10

62.5

21

5

23.8

Ukupno:

199

179

89.94

270

50

18.51

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari:AMB 9                                                            Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari:AMB 3, Streptokoke fek.por.1                            Senta grad mreža: AMB 2

Kikinda grad mreža:AMB 13                                           Ada grad bunari: E.coli 1

Kikinda sela mreža:AMB 9, Citrobacter sp.termot.1           Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: AMB 1

Novi Kneževac sela bunari:0                                            Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža:AMB 1                                  Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža:AMB 3                                   Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari:Enterobacter sp.termotolerantni 1

Čoka sela bunari:                AMB 1                                                     Kanjiža sela mreža: E.coli 1, AMB 3

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: 0