Kvalitet vode IX - 2011

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za septembar mesec 2011. godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom septembra meseca uzorkovano je 188 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 108 u gradu Kikindi i 80 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 72 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 62 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 13.88% neispravnih uzoraka, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (30.00%), odnosno 26.25 % neispravnih uzoraka za sela, što je takođe niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (32.50%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 93.33% neispravnosti, a 6.66% pseudomonas aeruginosa, što je relativno zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 95.24% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 4.76% sulfitoredukujuće klostridije, što je povoljna struktura neispravnosti.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u selima zadovoljavajući, a broj neispravnih uzoraka u gradu opštine Kikinda nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA  SEPTEMBRA  2011. g.

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe

108

15

13.88

*

sela

18

18

100

80

21

26.25

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

1

10.00

sela

20

12

60.00

20

8

40.00

Čoka

grad

5

5

100

5

5

100

sela

26

22

84.61

26

18

69.23

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

12

12

100

12

0

0

sela

8

8

100

8

1

12.5

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

3

18.75

18

0

0

Ukupno:

199

174

87.43

305

70

22.95

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 5                                           Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 4, Sulfitored.klostridije 1          Senta grad mreža: Ps.aeruginosa 1

Kikinda grad mreža: AMB 9, Ps.aeruginosa 1                    Ada grad bunari: 0

Kikinda sela mreža: AMB 16                                             Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari: 0                                        Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: Kl.oxytoca term.1,Ps.aerug.1,

AMB 1, Enteroc.sp.1                               Ada sela mreža: AMB 1

Novi Kneževac grad mreža: AMB 1                                 Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: Enterob.sp.neter.2,Ps.aerug.1,

Enteroc.sp. 1

Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: AMB 2                                                   Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 10                                                   Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               AMB 3

Čoka sela mreže: AMB 7, Ps.aerug.1