Kvalitet vode X - 2011

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće za oktobar mesec 2011. godine u Opštini Kikinda

 

Tokom oktobra meseca uzorkovano je 150 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 88 u gradu Kikindi i 62 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 22 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 44 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 20.45% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (13.88%), odnosno 29.03% neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (26.25 %). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je najbolja struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 83.3% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 11.1% termotolerantne koliformne bakterije i 5.55% netermotolerantne koliformne bakterije, što je značajno nepovoljnija struktura mikrobiološke neispravnosti u odnosu na grad.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA OKTOBRA  2011. g

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

88

18

20.45

*

sela

18

18

100

62

18

29.03

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

2

20.00

sela

20

8

40.00

20

3

15.00

Čoka

grad

5

0

0

5

0

0

sela

26

23

88.46

28

7

25.00

Senta

grad

14

14

100

14

0

0

Ada

grad

12

12

100

12

2

16.66

sela

8

8

100

8

0

0

Kanjiža

grad

4

4

100

4

0

0

sela

16

4

25.00

16

1

6.25

Ukupno:

199

167

83.91

267

51

19.10

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 10                                           Senta grad bunari:0

Kikinda sela bunari: AMB 5, Citrobac.freundii term.1        Senta grad mreža: 0

Kikinda grad mreža: AMB  8                                           Ada grad bunari: AMB  1

Kikinda sela mreža: AMB 10, Citrobac.freundii term.1,

Citrobac.sp.neterm 1                                                                                Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: AMB  1

Novi Kneževac sela bunari:0                                            Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: AMB  2                                                Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB  3                                 Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari:0                                                             Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB  3,Citrobacter sp.term.1                  Kanjiža sela mreža: AMB  1

Čoka grad mreža:               0

Čoka sela mreže: AMB  3