Kvalitet vode XI - 2011

 

Analiza higijenske ispravnosti vode za piće

za novembar mesec 2011. godine u Opštini Kikinda.

 

Tokom novembra meseca uzorkovano je 212 uzorka vode za piće u našoj Opštini od kojih je 130 u gradu Kikindi i 82 u selima Opštine. Osnovni pregled (hemijska i mikrobiološka analiza) izvršen je u 66 uzoraka vode iz gradskih i u 18 uzoraka iz seoskih vodovoda, dok u 64 uzoraka iz grada izvršena samo mikrobiološka analiza, kao i u 64 uzorka sa sela.

Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da 100% uzetih uzoraka ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećane oksidabilnosti (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane koncentracije amonijaka i povećane boje.

Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi za grad 24.61% neispravnih uzoraka, što je nešto viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (20.45%), odnosno 19.51% neispravnih uzoraka za sela, što je znatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (29.03%). Struktura mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je takva da aerobne mezofilne bakterije čine 100% neispravnosti, što je najbolja struktura neispravnosti. Struktura mikrobiološke neispravnosti u selima je takva da 81.25% neispravnih uzoraka čine aerobne mezofilne bakterije, 12.5% termotolerantne koliformne bakterije i 6.25% netermotolerantne koliformne bakterije, što je nepovoljnija struktura mikrobiološke neispravnosti u odnosu na grad.

SZO smatra podnošljivim, mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u g radu i u selima nezadovoljavajući, sa aspekta preporuka SZO.

 

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA NOVEMBRA  2011. god

 

Vodovod

Higijenski pregled

fizičko-hemijski

mikrobiološki

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neisprav-

nosti

broj

uzetih

uzoraka

neispravni

uzroci

neispra-

vnosti

broj

%

broj

%

Kikinda

grad

66

66

100

KMnO4,

NH3,

Boja  Mutnoća

Fe, As, Ec

Ortofosfati

130

32

24.61

*

sela

18

18

100

82

16

19.51

Novi Kneže-

vac

grad

10

10

100

10

0

0

sela

20

8

40.00

20

4

20.00

Čoka

grad

5

0

0

5

1

20.00

sela

26

14

53.84

26

8

30.76

Senta

grad

14

14

100

14

1

7.14

Ada

grad

8

8

100

8

1

12.5

sela

4

4

100

4

0

0

Kanjiža

grad

4

0

0

4

0

0

sela

16

3

18.75

16

0

0

Ukupno:

191

145

75.91

319

63

19.74

*razlozi mikrobiološke neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 14                                         Senta grad bunari: 0

Kikinda sela bunari: AMB 3, Citrobacter sp.neterm 1         Senta grad mreža: Pseudomonas aer.1

Kikinda grad mreža: AMB 18                                          Ada grad bunari: AMB 1

Kikinda sela mreža: AMB 10, Enterob.sp.term.1,Citrob.sp.term. 1 Ada sela bunari: 0

Novi Kneževac grad bunari:0                                         Ada grad mreža: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1, Strep.fek.por. 1       Ada sela mreža: 0

Novi Kneževac grad mreža: 0                                          Kanjiža grad bunari: 0

Novi Kneževac sela mreža: AMB 2                                  Kanjiža grad mreža: 0

Čoka grad bunari: 0                                                            Kanjiža sela bunari: 0

Čoka sela bunari:                AMB 4, Citrob.freundii term. 1                Kanjiža sela mreža: 0

Čoka grad mreža:               AMB 1

Čoka sela mreže: AMB 2,Strep.fek.por. 1